Mobiliteit en ecologie: het ontbreekt de Belg niet aan goede intenties

Mobiliteit en ecologie zijn twee van de grote thema’s in deze electorale tijden. Maar hoe staat de gemiddelde Belg tegenover deze thema’s, hoe milieuvriendelijk zijn zijn verplaatsingen en hoe denkt hij zijn mobiliteitsgedrag aan te passen aan het groeiend klimaatbewustzijn? Uit een studie van AG Insurance, ondersteund door Touring, blijkt alvast dat de auto het meest populaire vervoersmiddel is en nog lang zal blijven. De intentie om zich ecologischer te verplaatsen is er echter duidelijk wel: 1 op 3 Belgen wil binnen de 3 jaar een meer milieuvriendelijke wagen kopen, 1 op 4 vaker de fiets gebruiken en 1 op 5 vaker het openbaar vervoer. 
 

Over het onderzoek

  • Online enquête in opdracht van AG Insurance uitgevoerd door InSites Consulting, tussen 10 en 17 januari 2019 bij 1514 ondervraagden, waarvan iets meer dan de helft (786) professioneel actief is. De resultaten zijn representatief voor de hele bevolking.
  • De studie heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de huidige mobiliteitssituatie van de Belgen en hun gedrag en emoties, maar daarnaast ook beter de evoluties en veranderingen in de mobiliteitsbehoeften van Belgen te begrijpen.
  • Het eerste deel omvatte de resultaten rond het woon-werkverkeer, in dit tweede deel zoomen we in op de houding en toekomstvisie van de Belg over mobiliteit en milieu.  

Draagvlak voor energiezuinige mobiliteit

Het thema van energiezuinige mobiliteit staat hoog op de agenda bij de gemiddelde Belg, dat is duidelijk. Meer dan 3 Belgen op 4 (77%) verklaren energiezuinige mobiliteit belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Slechts 3% vindt het thema niet belangrijk. Beleidsmaatregelen om op dat vlak vooruitgang te boeken zouden bij de bevolking dan ook op een breed draagvlak moeten kunnen rekenen.
70% van de bevolking bekommert zich om het milieu: 7 Belgen op 10 beschouwen zichzelf als natuurliefhebbers en eenzelfde proportie vindt dat overheid (70%) en bedrijven (72%) meer moeten doen voor het milieu.

Ecologie wordt criterium bij aankoop wagen

Toch rekent de Belg voor zijn mobiliteit toch nog vooral op zijn wagen. 88% van de gezinnen beschikt over een wagen, 30% heeft er meer dan 1 (zie grafiek 1). Bovendien blijft het imago van de auto sterk, leert de enquête. Slechts 10% vindt de auto achterhaald. Een meerderheid van de Belgen (57%) erkent weliswaar de vervuiling door wagens, maar een nog grotere meerderheid (62%) ziet de auto als noodzakelijk (62% wel, 13% niet).

Voorlopig blijft het ook nog zoeken naar milieuvriendelijke wagens: slechts 3% van de gezinnen beschikt over een elektrische of hybride wagen, LPG is goed voor 1%. Benzine- (49%) en dieselmotoren (46%) verdelen het leeuwendeel van de koek.

 

 

 Grafiek 1 – bezit van vervoersmiddelen in Belgische gezinnen

Toch is een evolutie merkbaar (zie grafiek 2): 14% van de gezinnen geeft aan dat ze de voorbije jaren al een milieuvriendelijkere wagen gekocht heeft. En - wat wellicht nog belangrijker is - 1 gezin op 3 (34%) heeft de intentie om in de komende 3 jaar een milieuvriendelijkere of zuinigere wagen te kopen.

Tegelijkertijd geven deze cijfers ook aan dat nog heel wat Belgen huiverachtig staan tegenover met name elektrische of hybride wagens.  Als voornaamste reden hiervoor wordt verwezen naar de duurdere prijs (40%) en het beperkte bereik en netwerk van laadpalen (21 – 22%).

De fiets als meest populaire alternatief

Iets meer dan 1 gezin op 2 (53%) beschikt over minstens 1 fiets, 1 gezin op 7 (14%) over een elektrische fiets. De grote meerderheid van die fietsbezitters (of 46% van alle Belgen) verklaart dat zij zowel voor haar woon-werk als voor haar privé-verplaatsingen al vaker de fiets gebruikt of dit binnen de drie jaar zal doen. Daarmee is het overstappen naar de fiets de meest populaire maatregel ter vervanging van de wagen. Het succes van de elektrische fiets is hier zeker niet vreemd aan: 22% van de Belgen heeft de intentie om tussen dit en 3 jaar een elektrische fiets (of step) aan te schaffen.

Openbaar vervoer: ja als…

Vaker de trein, tram of bus nemen is een maatregel die veel Belgen, zowel voor hun privé- (31%) als voor hun woon-werk verplaatsingen (24%), reeds hebben uitgevoerd. Het groeipotentieel in de komende jaren blijft echter beperkt tot 1 Belg op 5 (19%), hoewel jongeren (35%) hiervoor meer open staan. Voor de helft van de bevolking is het openbaar vervoer in zijn huidige vorm echter geen alternatief.

Toch is er een grote goodwill tegenover het openbaar vervoer: 2 Belgen op 3 verklaren dat indien trein, tram, bus een betere bereikbaarheid (66%) en stiptheid (61%) zouden bieden aan een goedkopere prijs (60%), ze vaker hun auto zouden laten staan. Investeringen in openbaar vervoer lijken daarmee de sterkste hefboom om het mobiliteitsgedrag van de Belg meer ecologisch te maken.

Grafiek 2 – Welke ecologische maatregelen heeft u reeds uitgevoerd en welke bent u van plan uit te voeren (in %)?

Gedeelde mobiliteit verleidt slechts een minderheid

Samen met collega’s carpoolen naar het werk is een derde alternatief dat reeds 15% van de Belgen verleid heeft, nog eens 18% heeft de intentie om het binnen de 3 jaar vaker te doen. Auto- en fietsdeelsystemen zijn op dit ogenblik nog weinig populair (6 à 7%), maar een bijkomende 15% van de Belgen wil er in de toekomst vaker gebruik van maken. Hoewel deze cijfers een eerder beperkt potentieel laten vermoeden, is het hoopgevend dat jongeren er wel voor open staan: 46% van de 18- tot 24-jarigen, 30% van de 25- tot 34-jarigen staat er positief tegenover.

Edwin Klaps, Directeur Non-life & Broker channel: “Het toenemende klimaatbewustzijn weerspiegelt zich duidelijk ook in de visie van de Belg op mobiliteit. De Belg hecht steeds meer belang aan een milieuvriendelijke mobiliteit en zowat de helft van de bevolking heeft zijn gedrag al aangepast of heeft de intentie om dit op korte termijn te doen. Als verzekeraar spelen we hierop in met aangepaste dekkingen voor alternatieve vervoermiddelen. Denk maar aan onze Top Fiets, het Pack Omnimobility en onze oplossingen voor autodelen, dekkingen die meer zekerheid bieden bij deze alternatieven en op die manier het gebruik ervan stimuleren.”

Danny Smagghe, woordvoerder Touring: “Duurzame mobiliteitsoplossingen staan hoog op de agenda bij Touring. Het is belangrijk om de consument alternatieven aan te reiken die laagdrempelig zijn en hem of haar kunnen verleiden om de auto af en toe te laten staan. Anderzijds dienen die alternatieven ook makkelijk ‘bereikbaar’ en gebruiksvriendelijk te zijn. Daarom ontwikkelden we bijvoorbeeld de MaaS applicatie waarmee men voor het traject van verplaatsing de vervoermiddelen kan reserveren en betalen die het best passen en naadloos op mekaar aansluiten, of het nu gaat om een huurfiets- of auto of een taxi of nog openbaar vervoer.

Voor meer inlichtingen, contacteer:

AG Insurance

Gerrit Feyaerts, Press relations
Tel : +32 486 388 624
e-mail : gerrit.feyaerts@aginsurance.be

Touring

Danny Smagghe, woordvoerder
Tel. : +32 475 542 142
e-mail : danny.smagghe@touring.be