Touring : kwart meer klachten over parkeerbeleid

“65% vindt parkeren te duur”

Vorig jaar kwamen bij Touring 1.538 klachten binnen over onduidelijkheid en gehanteerde tarieven bij het parkeerbeleid. Dat zijn er 25% meer dan het jaar voordien. De slechte aanduiding van een blauwe zone* waar de parkeerschijf moet worden gebruikt blijkt een doorn in het oog van veel weggebruikers, aldus Touring. Een van de redenen is natuurlijk de uitbreiding van het aantal betalende of gereglementeerde parkeerzones in onze steden en gemeenten. Een onderzoek van Touring bij 1.100 Belgen toont onder meer aan dat 65% het parkeren te duur vindt en dat 58% zones die betalend zijn mijdt. 

Enquête

  • ongeveer 8 op de 10 weggebruikers vinden betalend parkeren vooral een manier om inkomsten te genereren voor de gemeente of de stad
  • 45% van de respondenten zegt nog nooit een parkeerboete te hebben gekregen
  • 38% vindt dat er voldoende bovengrondse parkeerplaatsen zijn, terwijl 90% tevreden is over het aanbod aan al dan niet ondergrondse parkings. Drie vierde vindt deze wel te duur
  • meer dan de helft (54%) meent dat de blauwe zones, waar de parkeerschijf verplicht is, slecht zijn aangeduid
  • 1 op de 2 voertuigbestuurders vindt dat er te weinig overstapparkings zijn aan de rand van de steden en in de buurt van openbaar vervoer.      

Touring:

De wetgeving op het vlak van parkeren is zeer vaag en geeft de lokale besturen eigenlijk alle autonomie om zelf invulling te geven aan signalisatie, tarieven en voorwaarden om te mogen parkeren. Deze versnippering leidt bijna automatisch tot een kluwen van onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid. Enkel het Brussels Gewest tracht op basis van het regionaal parkeeragentschap een en ander te harmoniseren, maar ook hier blijft de autonomie van de gemeenten grotendeels gevrijwaard. Het groot aantal misnoegden over de aanduiding van de blauwe zone, vloeit voort uit het feit dat er enkel bij het begin van de zone signalisatie moet zijn en dus niet meer bij het begin van elke straat. Omdat deze zones vaak heel groot zijn, weet men niet altijd of men er zich al dan niet in bevindt. Touring heeft al verscheidene keren daarop gewezen en gevraagd om dat aan te passen, maar daar is de federale overheid, die de regels voor signalisatie vastlegt, nooit op ingegaan.    

Touring zegt dat het meer eenduidig en uniform maken van het parkeerbeleid moet deel zijn van een efficiënte mobiliteitspolitiek. Het kan dienen als een van de maatregelen om mensen verder aan te zetten om zich duurzamer te verplaatsen. Maar dat moet wel worden voorafgegaan door het consequent uitbouwen van alternatieven voor autoverplaatsingen. Een degelijk en aanvaardbaar parkeerbeleid zou leiden tot minder geschillen en ook de overheden ten goede komen, besluit Touring.  

- Einde persbericht -

 

*Officieel kan men mits het gebruik van de parkeerschijf tot maximum 2 uur parkeren, tenzij de signalisatie anders aangeeft. Het reglement geldt van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18:00, tenzij de signalisatie anders aangeeft.