Privacyverklaring

1. Introductie

Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw privacy.

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe Touring (hierna "wij") persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en opslaat, en om jou te informeren over je rechten in dit verband.

Voor de toepassing van deze privacyverklaring verwijst "Touring" naar Touring NV, met
maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 4, bus 12, 1000 Brussel (België), met ondernemingsnummer 0403.471.401 (RPR Brussel)(FSMA nummer 011211).

Met "gegevens" bedoelen we hier alle persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, d.w.z. alle informatie waarmee wij je direct of indirect als natuurlijke persoon kunnen identificeren.

De verwerking van je gegevens is onderworpen aan de naleving van de Belgische wetgeving en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming, bekend als "GDPR", en elke andere wetgevingshandeling die deze wijzigt (hierna "de geldende verordening").

Meer algemene informatie over gegevensbescherming kan worden verkregen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.autoriteprotectiondonnees.be).

Voor vragen m.b.t. de verwerking van je gegevens, kan je contact nemen met onze dienst voor gegevensbescherming, per post op het volgende adres: Touring, Data Protection Officer, Koning Albert II-laan 4, bus 12, B-1000 Brussel; of per e-mail naar privacy@touring.be.

2. Wat is de rol van Touring ?

Touring voert verschillende activiteiten uit en biedt verschillende producten en diensten aan, aan individuele klanten (B2C) maar ook aan bedrijven (B2B).

Vanuit het oogpunt van de verwerking van persoonsgegevens impliceert dit dat Touring verschillende rollen heeft, afhankelijk van het kader waarin deze gegevens worden verwerkt.

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Touring verwerkt je gegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer:

 • Touring producten of diensten levert (andere dan die van verzekeringstussenpersoon) aan particulieren (B2C): levering van elektronische tolbadges, tankkaarten, vignetten, batterijen;
 • in het kader van het verlenen van bijstandsdiensten (pechverhelping of ‘Mobility as a Service’) aan andere bedrijven (B2B), voert Touring de verwerkingen uit voor eigen rekening en voor eigen verwerkingsdoeleinden; en
 • als verzekeringstussenpersoon voor AG voert Touring verwerkingen uit voor eigen rekening en voor eigen verwerkingsdoeleinden.
 • als particulier sluit je een verzekeringscontract af bij AG Insurance dat het merk "Touring" draagt. In dit geval word je automatisch klant van de Vzw. Koninklijke Belgische Touring Club, met maatschappelijke zetel Koning Albert II-laan 4 bus 12, 1000 Brussel en ondernemingsnummer 0403.471.597 (hierna de “KBTC” genoemd). Touring verzamelt dan bepaalde gegevens (naam, voornaam en adres) als verwerkingsverantwoordelijke. Van haar kant is de KBTC ook verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van haar leden in het kader van het beheer van hun contract. De KBTC verwerkt je gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving en haar Privacyverklaring

Touring is in dat geval je aanspreekpunt met betrekking tot je gegevens en legt verantwoording af aan de toezichthoudende autoriteiten voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

We verwerken je gegevens altijd voor de enige doeleinden die worden gespecificeerd en verduidelijkt in deze privacyverklaring (of in specifieke documenten die elders worden meegedeeld), en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

2.2. Gegevensverwerker

2.2.1. Algemene context

Touring verwerkt je gegevens als verwerker wanneer:

 • Touring verwerkingen uitvoert als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance, in naam en voor de verwerkingsdoeleinden van AG Insurance;
 • bij het verlenen van bijstandsdiensten (pechverhelping of ‘Mobility as a Service’) aan andere bedrijven (B2B), Touring verwerkingen uitvoert in opdracht en voor de verwerkingsdoeleinden van deze bedrijven; en
 • bij het leveren van logistieke ondersteuningsdiensten aan Protections, Touring verwerkingen uitvoert namens en voor de verwerkingsdoeleinden van Protections.

Wanneer Touring optreedt als verwerker, worden je gegevens verwerkt volgens de instructies van de betrokken verwerkingsverantwoordelijke.

Maar ook wanneer Touring een gegevensverwerker is, blijven we de nodige maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen. Touring werkt nauw samen met gegevensbeheerders om ervoor te zorgen dat je rechten worden gerespecteerd onder de toepasselijke regelgeving.

2.2.2. Gegevensverwerker voor rekening van AG Insurance NV

In het kader van het afsluiten van verzekeringscontracten door particulieren (B2C) is Touring een verzekeringstussenpersoon die tevens een verbonden agent is van AG Insurance NV, met maatschappelijke zetel Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, en met ondernemingsnummer 0404.494.849 (“AG”).

Dit betekent dat wanneer je als particulier een verzekeringscontract afsluit met het merk “Touring”, dit een contract is waarvan de verzekeraar AG is.

In dit geval is Touring een onderaannemer en treedt AG op als verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de geldende regelgeving en de Privacyverklaring van AG.

Als je via BNP Paribas Fortis een contract met het merk "Touring" hebt afgesloten, verzamelt en verwerkt Touring je gegevens ook als verwerker voor AG, die verantwoordelijk is voor de verwerking. In dit specifieke geval treedt BNP Paribas Fortis op als de gegevensverwerker van Touring (en de sub-gegevensverwerker van AG).

2.2.3. Gegevensverwerker voor rekening van andere bedrijven

Naast zijn activiteit als verzekeringstussenpersoon voor particulieren (B2C), levert Touring
bijstandsdiensten (pechverhelping of ‘Mobility as a Service’) aan bedrijven (B2B), voor hun werknemers of klanten.

In het kader van de ondertekening van pechverhelpingscontracten door deze bedrijven, treedt Touring op als gegevensverwerker en treedt het betrokken bedrijf op als verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de geldende regelgeving en hun Privacybeleid, beschikbaar op hun website.

2.2.4. Gegevensverwerker voor rekening van Protections

Touring is ook een partner van Protections bvba, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek Sleutelplaats 6, met ondernemingsnummer 0881.262.717 (hierna “Protections”).

Protections is een verzekeringstussenpersoon die tevens een verbonden agent is van AG Insurance NV.

Dit betekent dat wanneer je als particulier een verzekeringscontract afsluit met het merk
"Protections", dit een contract is waarvoor de verzekeraar AG is.

In dit geval is Protections een gegevensverwerker en treedt AG op als verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de geldende regelgeving en de Privacyverklaring van AG.

In dit kader verwerkt Touring een deel van je gegevens als gegevensverwerker voor Protections (en sub-gegevensverwerker voor AG). In het geval van een ernstig schadegeval in het buitenland doet Protections namelijk een beroep op de diensten van Touring voor de uitvoering van bepaalde diensten en, indien nodig, de repatriëring van de verzekerde van de verzekering.

3. Welke categorieën gegevens verwerken wij?

Afhankelijk van onder andere het type product of dienst dat we aan jou leveren en de interacties die we met jou hebben, verzamelen en verwerken we verschillende categorieën gegevens over jou, waaronder de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (van de klant en van elke verzekerde): naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gezinssituatie, kentekenplaat, chassisnummer, klantnummer, handtekening;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer en andere financiële gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de verzekering: relatie met de verzekerde, de verzekerde of de aanvrager; Gegevens over het te verzekeren risico; Informatie over verzekeringspolissen; Gegevens over eerdere en/of huidige schadeclaims; LTV-score
 • Gegevens die zijn verzameld als onderdeel van onze interacties met jou: je opmerkingen, suggesties, behoeften en klachten, verzameld tijdens onze uitwisselingen in persoon, via onze website, tijdens telefonische communicatie, per e-mail, chat, pagina's op sociale media;
 • Gegevens over de locatie van je voertuig: bij pech of een ongeval kunnen de gegevens van je GPS worden gebruikt om sneller en nauwkeuriger je locatie te bepalen en, indien nodig, het voertuig naar een andere locatie te sturen om adequaat in te grijpen.
 • Gegevens met betrekking tot je toestellen en verbindingsgegevens: IP-adres, technische specificaties en unieke identifiers; verbindingsinformatie zoals cookies en trackers op onze websites, online diensten, social media pagina's. Dankzij deze gegevens kunnen we met name je voorkeuren onthouden en u een gepersonaliseerde service bieden.
 • Gevoelige data:

Als onderdeel van het beheer van bepaalde soorten contracten zijn we verplicht om gevoelige gegevens te verwerken op basis van jouw toestemming. Alleen noodzakelijke en relevante gegevens worden verwerkt door bevoegd en bekwaam personeel ter zake en in overeenstemming met de geldende regelgeving. Deze omvatten:

 • gezondheidsgegevens: omschrijving bestaande ziekte, lichamelijk letsel, medische kosten na een ingreep, enz.
 • gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

4. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij je gegevens?

4.1. Wanneer Touring optreedt als gegevensverwerker

4.1.1. Wat de gegevens betreft die door Touring als gegevensverwerker worden verwerkt, worden de gegevens verzameld en/of verwerkt in overeenstemming met de instructies van de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking, voor de doeleinden en op de rechtsgronden bepaald door deze laatste.

De Privacyverklaring van de verwerkingsverantwoordelijken is beschikbaar op hun respectievelijke websites, door te klikken op de links of tabbladen "privacy", "vertrouwelijkheid" of "privacyverklaring".

4.1.2. Wanneer Touring optreedt als gegevensverwerker namens AG (zie punt 2.2.2 hierboven), verwerkt AG je gegevens voor de volgende doeleinden, in overeenstemming met haar Privacyverklaring:

 • het beheer en de uitvoering van verzekeringsdiensten, met inbegrip van het beheer van de relaties met gezamenlijke klanten van AG en Touring, op basis van de uitvoering van het contract;
 • het bereiken van alle doeleinden die aan AG worden opgelegd door een wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling, en dit op basis van die bepaling;
 • data-analyse, samenstelling van statistieken, modellen en profielen, opsporing en voorkoming van misbruik en fraude, verzameling van bewijsmateriaal, beveiliging van Touring NV, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.471.401, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissie, voor AG Insurance NV. AG's netwerken en computersystemen, de beveiliging van goederen en mensen, de optimalisatie van processen (bijv. risicobeoordeling en acceptatie, interne processen, enz.), de ontwikkeling van nieuwe producten, evenals, in voorkomend geval, profilering en het nemen van beslissingen op basis van een profiel voor de hierboven vermelde doeleinden, en dit op basis van het gerechtvaardigd belang van AG.

4.1.3. Wanneer Touring optreedt als gegevensverwerker namens Protections (zie punt 2.2.4 hierboven), verwerkt Protections je gegevens in overeenstemming met haar Privacyverklaring.

4.2. Wanneer Touring optreedt als verwerkingsverantwoordelijke

Ook wanneer Touring optreedt als verzekeringstussenpersoon ten aanzien van particulieren (B2C), of bijstand verleent (pechverhelping of 'Mobility as a Service') aan bedrijven (B2B), voert Touring bepaalde gegevensverwerkingen voor eigen rekening en eigen doeleinden uit. Touring is dan de verantwoordelijke voor deze verwerking.

Op dezelfde manier, wanneer Touring producten of diensten levert (elektronische tolbadges, tankkaarten, vignetten, batterijen) aan particulieren (B2C), handelt Touring voor eigen rekening, bepaalt het de doeleinden en is het verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die in dit kader wordt uitgevoerd.

De hieronder vermelde doeleinden komen overeen met de doeleinden van de verwerking door Touring als verwerkingsverantwoordelijke.

Touring verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Per verwerking worden alleen de relevante gegevens verwerkt voor het betreffende doel.

Wanneer we aanvragen met betrekking tot specifieke producten of diensten niet kunnen verwerken zonder eerst bepaalde gegevens van jou te verkrijgen (zoals ondersteunende documenten, contactgegevens, enz.), zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en behouden wij ons het recht voor om niet op je aanvraag te reageren, in afwachting van de gevraagde informatie.

4.2.1. Je gegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze verschillende wettelijke verplichtingen (artikel 6.1, c van de AVG):

Touring verwerkt je gegevens:

 • om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, zoals deze met betrekking tot de sector van de verzekeringstussenpersonen, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • om rekening te houden met de administratieve en boekhoudkundige verplichtingen die voor Touring gelden in het kader van contractbeheer; en
 • om te voldoen aan verzoeken van openbare autoriteiten (inclusief gerechtelijke autoriteiten en autoriteiten buiten het land waar je woont); evenals om klachten op te lossen en verzoeken om toegang tot, verwijdering of correctie van persoonlijke gegevens te beheren.

4.2.2. Je gegevens worden verwerkt om een contract uit te voeren waarbij je partij bent of om op jouw verzoek precontractuele maatregelen te nemen (artikel 6.1.b van de AVG):

Het kan gaan om:

 • je contract wanneer Touring jouw verzekeringstussenpersoon is;
 • je bijstandscontract (pechverhelping of ‘Mobility as a Service’): Touring is dan dienstverlener voor een derde partij;
 • je contract als particulier voor een product of dienst aangeboden in eigen naam door Touring (elektronische tolbadges, tankkaarten, vignetten, batterijen).

a) Wanneer Touring optreedt als verzekeringstussenpersoon namens AG Insurance:

In dit kader verwerkt Touring bepaalde gegevens, met name om:

 • Te kunnen reageren op een verzoek tot informatie, te reageren op een verzoek van jou, je toegang te geven tot bepaalde informatie, jou in staat te stellen contact met ons op te nemen;
 • De opportuniteit in te schatten en, voor verzekeringscontracten, de risico's inschatten die aan een mogelijk contract zijn verbonden;
 • Je statuut te bepalen om na te gaan of je van de voordeligste voorwaarden geniet;
 • Je eraan te herinneren dat je het proces van het sluiten van een contract nog niet hebt afgerond;
 • Je bij te staan bij het online registratieproces, bij het verstrekken van informatie en bij het sluiten en uitvoeren van het contract;
 • Je belangrijke informatie te sturen over wijzigingen in onze diensten, algemene voorwaarden, etc.;
 • Ons klantenbestand te onderhouden en eventuele wijzigingen in je contract (bijvoorbeeld activering, verlenging, opzegging) door te geven aan onze partners zodat zij hun eigen klantenbestand kunnen bijwerken;

b) Wanneer Touring optreedt als aanbieder van bijstandsdiensten (pech of ‘Mobility as a Service’) voor bedrijven en hun werknemers of klanten:

In dit kader verwerkt Touring bepaalde gegevens, met name om:

 • Je te voorzien van informatie; reageren op een verzoek van jou; je toegang te geven tot bepaalde informatie; je in staat stellen contact met ons op te nemen;
 • Je eraan te herinneren dat je het proces van het sluiten van een contract nog niet hebt afgerond;
 • Je de diensten te leveren die voorzien zijn in het contract dat met jou afgesloten werd of waarvan je de verzekerde bent.
 • Je belangrijke informatie te sturen over wijzigingen in onze diensten, algemene voorwaarden, etc. ;
 • ons klantenbestand te onderhouden.

c) Wanneer Touring optreedt als leverancier van producten of diensten aan particulieren (B2C): levering van elektronische tolbadges, tankkaarten, vignetten, batterijen

In dit kader verwerkt Touring bepaalde gegevens, met name om:

 • Je te voorzien van informatie; reageren op een verzoek van jou; je toegang te geven tot bepaalde informatie; je in staat stellen contact met ons op te nemen;
 • Je eraan te herinneren dat je het proces van het sluiten van een contract nog niet hebt afgerond;
 • Je de diensten te leveren die voorzien zijn in het contract dat met jou afgesloten werd of waarvan je de verzekerde bent.
 • Je belangrijke informatie te sturen over wijzigingen in onze diensten, algemene voorwaarden, etc. ;
 • ons klantenbestand te onderhouden.

4.2.3. Je gegevens worden verwerkt om te voldoen aan ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde partij

Je gegevens worden ook verwerkt om ons in staat te stellen bepaalde doelstellingen te bereiken die legitieme belangen vormen, namelijk om:

 • de verdediging en het behoud van onze rechten en van de mensen die we kunnen vertegenwoordigen op te zetten en uit te oefenen, bijvoorbeeld tijdens incassoprocedures of geschillen;
 • je mening te kennen of tevredenheidsonderzoeken uit te voeren;
 • bepaalde activiteiten op te volgen (verkoopmetingen, aantal telefoontjes, aantal bezoekers van de site, enz.);
 • de resultaten van marketingactiviteiten en –campagnes te analyseren om de effectiviteit ervan te meten en jou relevante oplossingen aan te bieden;
 • de relaties beheren die we met onze klanten hebben:
  • We bieden jou verschillende manieren om contact met ons op te nemen, zoals bijvoorbeeld per post, e-mail, telefoon, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Informatie over jou kan worden opgeslagen om je beter van dienst te zijn;
  • Als je ons belt, kan je telefoongesprek worden opgenomen. Dat laten we je altijd aan het begin van het gesprek weten. Het doel is met name om onze dienstverlening te verbeteren en gedetailleerd te reageren in geval van een klacht;

In alle gevallen zorgen we ervoor dat de verwerking van gegevens altijd noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die we nastreven en zorgen we ervoor dat we een billijk evenwicht bewaren tussen de noodzaak om deze gegevens te verwerken en het respect voor je rechten en vrijheden, waaronder de bescherming van het privéleven.

4.2.4. Je gegevens worden verwerkt indien je hiervoor je toestemming hebt gegeven (Artikel 6.1.a AVG)

Een deel van je gegevens verwerken wij op basis van je toestemming.

In dit geval vragen we eerst je toestemming, die vervolgens het onderwerp is van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie en die je op elk moment kan intrekken. Zo kan je bijvoorbeeld in het kader van het verzenden van nieuwsbrieven klikken op de link "Afmelden" onderaan de elektronische nieuwsbrief die je wordt toegestuurd.

Touring verwerkt een deel van je gegevens op basis van je toestemming voor de volgende doelen:

a) Je contactgegevens:

 • Om je informatie toe te sturen, eventueel gepersonaliseerd, door middel van nieuwsbrieven en/of direct marketing acties.
 • Om je te informeren over verschillende onderwerpen met betrekking tot mobiliteit en over de evolutie van onze producten en diensten wanneer je deze informatie al enige tijd ontvangt zonder er ooit bezwaar tegen te hebben gemaakt en waarvan we dus redelijkerwijs mogen
 • aannemen dat je verwacht deze te ontvangen en dat er een relevante en passende relatie tussen ons bestaat;
 • Om je ons periodiek tijdschrift toe te sturen. Artikelen over reizen, auto's, onze producten, voordelen bij onze partners, enz. zijn erin terug te vinden. Als je deze niet langer wenst te ontvangen, laat het ons dan weten door een brief te sturen naar Touring, Data Protection Officer, Koning Albert II-laan 4, bus 12, B-1000 Brussel; of per e-mail naar privacy@touring.be.
 • Om je in staat te stellen deel te nemen aan onze activiteiten en deze activiteiten te beheren. Sommige van deze activiteiten zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken.

b) Bepaalde gezondheidsgegevens (beschrijving bestaande ziekte, lichamelijk letsel, medische kosten na een ingreep, enz.): wanneer het nodig is om je gezondheidstoestand of lichamelijk letsel te beoordelen.

c) Bepaalde gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

5. Hoe verzamelen we jouw gegevens?

We verzamelen gegevens rechtstreeks van jou, maar we kunnen ook gegevens uit andere bronnen verzamelen.

5.1. Je verstrekt ons jouw gegevens

 • Wanneer je klant wordt;
 • Wanneer je de formulieren en contracten invult die wij je bezorgen;
 • Wanneer je gebruik maakt van onze diensten en producten;
 • Wanneer je contact met ons opneemt (via telefoon, sms, chatbericht, e-mail, post, WhatsApp, etc.), kunnen wij je persoonsgegevens opslaan en verwerken, evenals het bericht zelf en metadata (bijv. tijdstip van verzenden van de chat bericht), op voorwaarde dat we hiervoor een geldige wettelijke basis hebben;
 • Wanneer je een van onze websites bezoekt, via cookies en/of vergelijkbare technieken;
 • Wanneer je persoonsgegevens verstrekt bij het gebruik van onze websites (inclusief onze social media pagina's).

5.2. Je gegevens worden door derden gepubliceerd of meegedeeld

 • Door personen die je speciaal hebt gemachtigd (bijvoorbeeld de Belgische Monitor, Kruispuntbank van Ondernemingen, de databanken die worden beheerd door de toezichthoudende autoriteiten van de financiële sector, de partners waarmee we samenwerken);
 • Door onze zakelijke partners;
 • Door andere bedrijven wanneer deze overwegen om (een deel van) hun activiteiten over te dragen aan Touring (door herstructurering, voorraadoverdracht of andere), maar alleen als en voor zover de overdracht van gegevens noodzakelijk is om Touring in staat te stellen de
 • acquisitie te overwegen, te evalueren en zo nodig uit te voeren.

6. Wat zijn je rechten?

Je hebt, voor alle doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring, de onderstaande rechten.

Je kan je rechten uitoefenen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs of een ander identificatiemiddel, ofwel per post te sturen naar: Touring, Data Protection Officer, Koning Albert II-laan 4, bus 12 , B-1000 Brussel; of per e-mail naar privacy@touring.be.

We behouden ons het recht voor om contact op te nemen met de persoon die het verzoek indient om zijn identiteit te verifiëren.

Wanneer we optreden als gegevensverwerker, kunnen we je desgevallend doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

6.1 Recht op toegang tot je gegevens

Het recht op toegang houdt met name de mogelijkheid in om ons te vragen of wij je gegevens verwerken; voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt; de categorieën van verwerkte gegevens; en de bestemmelingen aan wie ze worden meegedeeld.

Vanuit je MyTouring-klantaccount heb je rechtstreeks toegang tot bepaalde gegevens. Als je toegang wenst tot je persoonsgegevens, zullen wij jou een kopie bezorgen van de persoonsgegevens waarop je verzoek betrekking heeft, samen met informatie over de verwerking ervan.

Dit recht op toegang kan echter onderworpen zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden, met name wanneer je gegevens informatie bevatten die betrekking hebben op andere personen.

6.2 Recht om toestemming in te trekken

Als je ons je toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, kan je deze op elk moment intrekken.

6.3 Recht op rectificatie van je gegevens

Als je vindt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om de rectificatie ervan te vragen. Wij zullen er alles aan doen om deze gegevens zo snel mogelijk te verbeteren of aan te vullen. In sommige gevallen kan jou worden gevraagd om bewijsmateriaal te verstrekken.

6.4 Recht op verwijdering van je gegevens ("recht om vergeten te worden")

Onder het recht op gegevenswissing, kan je ons vragen je gegevens te wissen, voor zover wettelijk toegestaan.

In bepaalde gevallen, zoals met name om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en in overeenstemming met deze Privacyverklaring, kunnen wij echter gegevens bewaren die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de uitoefening van ons beroep van verzekeringstussenpersoon.

6.5 Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Je kan een kopie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Indien technisch mogelijk kan je ons vragen deze kopie aan een derde partij te bezorgen.

6.6 Recht om bezwaar op te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens

Je hebt het recht om bezwaar op te tekenen tegen het gebruik van je gegevens wanneer deze worden verwerkt, met name om ons in staat te stellen een legitiem belang na te streven, voor profilering op basis van een legitiem belang, statistieken of prospectie.

Je kan in geen geval de verwerking van je gegevens verhinderen als dit met name nodig is om een contract af te sluiten of uit te voeren of als de verwerking wordt opgelegd door wet- of regelgeving.

6.7 Recht op beperking van de verwerking van je gegevens

In overeenstemming met de geldende regelgeving heb je het recht om de beperking van de verwerking van je gegevens te verkrijgen, in het bijzonder:

 • Wanneer je de juistheid van je gegevens betwist en wij deze moeten verifiëren;
 • Wanneer de verwerking onwettig is en je je verzet tegen het wissen ervan en in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan eist;
 • Wanneer we je gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar ze nog steeds nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
 • Wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op basis van een legitiem belang en we moeten verifiëren of de redenen van de legitieme belangen die we nastreven zwaarder wegen dan die van jou.

Wanneer de verwerking is beperkt, mogen dergelijke gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met jouw toestemming, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

7. Met wie delen wij je gegevens en waarom?

Als onderdeel van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd, zijn we soms verplicht om je gegevens aan derden mee te delen.

7.1. Overdracht aan verwerkingsverantwoordelijken

Wanneer we optreden als gegevensverwerker namens een verwerkingsverantwoordelijke, is het mogelijk dat we gegevens moeten overdragen aan de betrokken verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met diens instructies.

7.2. Overdracht wanneer Touring gebruik maakt van de diensten van een derde partij

Of Touring nu optreedt als gegevensverwerker of als verwerkingsverantwoordelijke voor eigen
doeleinden, kunnen we bovendien een beroep doen op gespecialiseerde bedrijven die ons helpen bij:

 • het ontwerpen en onderhouden van internettools en -applicaties;
 • de marketing van onze activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van de communicatie met klanten;
 • het opstellen van rapporten en statistieken, het drukken van documenten en het ontwerpen van haar producten;
 • de uitvoering, het beheer en de controle van operaties, waaronder rapportage, ondersteuning en IT-beveiliging of het leveren van specifieke diensten en producten; en
 • de uitvoering van de herstellingsdienst, wanneer het nodig is een beroep te doen op een derde partij in geval van uitzonderlijke onbeschikbaarheid van de herstellers van het Touring-netwerk.

In de hierboven opgesomde gevallen zorgen we ervoor dat deze derden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de specifieke taken uit te voeren. We zorgen er ook voor dat derden ermee instemmen de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te gebruiken, in overeenstemming met onze instructies.

7.3. Andere overdrachten

Daarnaast kunnen we je gegevens ook delen met andere derden in verband met een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of enige andere lopende of voorgestelde transactie waarbij ons bedrijf geheel of gedeeltelijk betrokken is.

We geven je persoonsgegevens ook door aan enige persoon of autoriteit in het kader van een wettelijke verplichting of een administratieve of gerechtelijke beslissing.

Afgezien van deze veronderstellingen, zullen alle verzamelde gegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden meegedeeld.

8. Internationale doorgifte van je gegevens

We doen er alles aan om je gegevens binnen de EER op te slaan.

Het kan voorvallen dat we je gegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in een land dat geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens garandeert volgens de criteria die zijn vastgelegd door de Europese Unie. In dit geval bieden we passende garanties door de computerbeveiliging te versterken en door contractueel een hoger beveiligingsniveau te eisen van onze internationale partners.

Specifiek met betrekking tot bijstand buiten de EER, indien Touring dergelijke passende waarborgen niet zou kunnen bieden, zullen incidenteel de nodige persoonsgegevens worden verstrekt aan onze partners in het betreffende land waar je hulp nodig hebt, en dit op basis van de strikte noodzaak voor de uitvoering van je contract.

9. Hoe beschermen wij je gegevens?

9.1. We implementeren de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid van de verwerking van je gegevens te waarborgen.

Uitwisselingen met betrekking tot gegevens die financiële informatie bevatten (bijvoorbeeld creditcardnummer), gaan via een beveiligd kanaal met behulp van coderingsmechanismen. Deze mechanismen zijn gebaseerd op de toekenning van een certificaat door een internationaal erkende organisatie.

Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zoals met name antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van personeel en leveranciers worden getroffen om toegang, verlies of ongepaste openbaarmaking van je gegevens te voorkomen en op te sporen.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat je gegevens onder onze controle in gevaar komen als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij snel handelen om de oorzaak van de inbreuk te achterhalen en passende herstelmaatregelen te nemen. Indien nodig zullen wij jou, in overeenstemming met de geldende regelgeving, op de hoogte brengen van dit incident. In de meest ernstige gevallen zullen we de inbreuk zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 72 uur nadat we er kennis van hebben gekregen, melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien je enige reden hebt dat de beveiliging van de persoonlijke gegevens die je bij ons bewaart, in gevaar is gebracht, vragen wij jou ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.2. De veiligheid van je gegevens is ook een prioriteit wanneer wij je gegevens verwerken als verwerker namens gegevensbeheerders. In dit verband hebben Touring en de gegevensbeheerders specifieke overeenkomsten gesloten die met name voorzien in de implementatie van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van je gegevens te garanderen.

10. Gegevensbewaring

We zorgen ervoor dat je gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze vervolgens worden verwerkt.

We maken onderscheid tussen een bewaartermijn en een archiveringsperiode waarna je persoonsgegevens worden gewist of geanonimiseerd.

10.1. Bewaartermijn

De bewaartermijn is de maximale gebruiksduur van je gegevens voor verwerking voor specifieke doeleinden.

Over het algemeen worden alle gegevens bewaard gedurende de levensduur van het contract, het bestaan van toestemming voor specifieke doeleinden of een legitiem belang.

Om ons beroep van verzekeringstussenpersoon te kunnen uitoefenen, bewaren wij in sommige gevallen bepaalde gegevens na beëindiging van de contractuele relatie, bijvoorbeeld om het risicoprofiel vast te stellen.

10.2. Archiveringsperiode

De archiveringsperiode voldoet aan wettelijke en fiscale verplichtingen, evenals aan de wettelijke noodzaak om je gegevens langer te bewaren dan de bewaartermijn, voor bewijsdoeleinden of om te reageren op verzoeken van de bevoegde autoriteiten.

11. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik ervan te vergemakkelijken en de navigatie te verbeteren.

Cookies zijn kleine computerbestanden die op de schijf van je computer, smartphone of tablet worden geplaatst, met name om onze sites in staat te stellen je te herkennen en om de inhoud van de site en onze e-mails aan je voorkeuren aan te passen (bijvoorbeeld om te voorkomen dat je een taalkeuze bij elk bezoek moet instellen).

Als je niet wilt dat onze sites cookies op de schijf van je computer, smartphone of tablet plaatsen, kan je je instellingen wijzigen. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde functies van onze sites minder goed toegankelijk zijn.

Meer informatie over hoe cookies werken en hoe je ze kunt accepteren, configureren of deactiveren, vindt u in ons Cookiebeleid.

12. Wijzigingen in de privacyverklaring

In een constant veranderende wereld waar technologie nooit stopt, kan deze privacyverklaring worden gewijzigd.

Wij zorgen ervoor dat je altijd de meest recente versie van dit document online kunt raadplegen.

Van elke substantiële wijziging houden we je op de hoogte via een banner op de website www.touring.be of via andere gebruikelijke communicatiekanalen.

13. Vragen en klachten

Heb je vragen, wil je een recht uitoefenen of een klacht indienen over je privacy en je gegevens?

Stuur ons een brief naar het volgende adres:

Touring
Data Protection Officer
Koning Albert II-laan 4, bus 12
1000 Brussel

of een e-mail naar het adres privacy@touring.be.

Onze Data Protection Officer, die onze specialist ter zake is, zal je binnen de volgende maand antwoorden.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, hetzij per post door een brief te sturen naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, hetzij per e-mail naar commission@privacycommission.be.