Bike

Een verzekeringsproduct van AG

Pechverhelping voor jou en je fiets

Pechverhelping en sleping 24u/7 door Touring wegenwachters, overal in België en tot 100 km buiten de grenzen, voor je (elektrische) fiets, bakfiets, tandem of speedpedelec.
Vervangfiets als je fiets niet onmiddellijk herstelbaar is
Terugbetaling van medische kosten bij ongeval tot €12.500 euro.
De materiële schade ten gevolge van een poging tot diefstal of een diefstal;
Professionele sportbeoefening
Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving
Voor hoeveel personen?

legal text above CTA NL

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

Bij de aankoop van een Touring product word je automatisch en zonder bijkomende kosten een aangesloten lid van de Vzw. Koninklijke Belgische Touring Club (hierna “KBTC”). Bij de opzeg van je Touring product eindigt automatisch ook je lidmaatschap van KBTC. Je lidmaatschap van KBTC wordt voor het overige beheerd door de statuten van de vereniging. Artikel 17 van de statuten bevat een opsomming van de rechten van aangesloten leden (Statuten KBTC). Indien je een Touring product aankoopt, zullen een beperkt aantal van je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres) worden bezorgd aan KBTC die deze persoonsgegevens vervolgens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in het kader van je lidmaatschap van KBTC overeenkomstig de Privacyverklaring van KBTC.

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

€ 50
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Wat is Touring Bike?
 • Je krijgt hulp als je pech hebt met je fiets in België + 100km over de grens.
 • Je kan intekenen voor jou alleen, voor 2 personen of voor je familie.

In welke gevallen komt Touring mij helpen?

 • bij pech 
 • bij een ongeval
 • bij vandalisme
 • bij bandenproblemen

Welk fietsen zijn verzekerd?

 • stadsfiets, mountainbike, racefiets, bakfiets, vouwfiets, tandem
 • alle types elektrische fietsen en speedpedelecs

Welke fietsbijstand krijg ik?

 • Je fiets wordt ter plaatse hersteld of naar de fietsenmaker van je keuze gebracht als dat niet lukt. 
 • We brengen jou naar huis als je fiets niet kan worden hersteld.
 • Je medische kosten worden vergoed als je een ongeval hebt (tot € 12500).
 • Je wordt max. 3 keer per jaar geholpen bij de individuele formule, 4 keer bij de formule duo en 8 keer bij de familieformule.

Waar kan ik op fietsbijstand rekenen?

 • Je bent verzekerd in België en tot 100km over de grens. Thuis of elders op de openbare weg.
 • Belangrijk: de plaats moet bereikbaar zijn voor het voertuig van de Touring-wegenwachter.

Wie kan op pechverhelping rekenen?

 • Voor de formule INDIVIDUEEL: de persoon die intekende of een andere persoon waarvoor werd ingetekend
 • Voor de formule DUO: de persoon die intekende of een andere persoon waarvoor werd ingetekend én zijn/haar wettelijke echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, ongehuwde (achter)(klein)kind, vader/moeder, (over)grootvader/-moeder. Max. 2 personen.
 • Voor de formule FAMILIE: de persoon die intekende of een andere persoon waarvoor werd ingetekend én zijn/haar wettelijke echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, ongehuwde (achter)(klein)kind, vader/moeder, (over)grootvader/-moeder. Max. 4 personen.

Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

 • om 0 uur op de tweede dag na deze waarop de premie werd betaald 
 • voor een periode van 1 jaar

Op welke service kan ik nog rekenen?

 • Onze Nederlandstalige bijstandscentrale staat 24u/7 voor je klaar.
 • Je kan je contract online beheren met MyTouring
 • Je krijgt een abonnement op Touring Magazine voor een jaar.

Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

 • Iedere gebeurtenis die gekend was op het moment van ondertekening van de verzekering.
 • Incidenten in het kader van een professionele sportbeoefening.
 • Het hoofdtrauma dat het gevolg is van het niet dragen van een fietshelm.
 • De kosten van wisselstukken en smeeroliën blijven ten laste van de verzekerde.
 • Kosten voor bril, contactlenzen, medische apparaten en prothesen.
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen