Info over her product Rechtsbijstand

Waar ben ik gedekt?

  • Voor de minnelijke schikkingen : in de hele wereld.
  • Voor de gerechtelijke procedures: in de landen die door uw groene kaart gedekt zijn.
  • Voor de waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg : de lidstaten van de E.U., Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Ieder schadegeval onmiddellijk schriftelijk melden en dit ten laatste binnen de acht dagen nadat het is voorgevallen.
  • Ons zonder verwijl alle door ons gevraagde nuttige inlichtingen en documenten verschaffen.
  • Persoonlijk te verschijnen op de terechtzittingen waarvoor uw aanwezigheid of die van de verzekerde persoon wordt vereist.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.