Gebruiksvoorwaarden

1. Wettelijke informatie - Bedrijfsgegevens

Deze website wordt beheerd door Touring NV, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 4, bus 12, 1000 Brussel (België), ondernemingsnummer 0403.471.401 (RPR Brussel), en is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA ( hierna “Touring”).

Touring handelt als verbonden agent voor AG Insurance NV, vergoed door commissies. AG Insurance NV bezit een deelneming van meer dan 10% in Touring NV.

2. Belangrijke juridische voorwaarden

Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden:

a) Informatie

De informatie op deze website of die je via deze website verkrijgt, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die je raadpleegt, hebben een informatieve waarde en vormen geen aanbod. De verstrekte informatie zal enkel een aanbod betreffende verzekeringsproducten of diensten uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

Deze website bevat louter algemene informatie. Desgevallend kan je de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de Algemene Voorwaarden die je kan raadplegen op deze website.

Touring zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

b) Aansprakelijkheid van Touring

Touring kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, behalve in geval van opzet, fraude of zware fout. In de mate geoorloofd door de wet, zal de aansprakelijkheid van Touring onder deze gebruiksvoorwaarden in elk geval in totaal beperkt worden tot een totaalbedrag van 500 EUR.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat je volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen voor Touring geen enkele bemiddelingsrelatie tussen jou en de desbetreffende derde(n) tot stand.

Touring kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze websites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van die websites. Touring draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan.

Touring kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies ingevolge het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van die informatie.

c) Intellectuele eigendomsrechten van AG

De informatie, webpagina’s, publicaties, simulatie- en berekeningstools en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Touring of derden. Je dient je te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor je persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gebruikt, en enkel op voorwaarde dat je geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt.

Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Touring is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De simulatie- en berekeningstools mogen niet worden meegedeeld (en de resultaten of informatie vervat in dergelijke tools) aan derden. De simulatie- en berekeningstools mogen niet gebruikt worden om online prijzen te vergelijken of te berekenen.

d) Je privacy

Door je persoonsgegevens mee te delen via deze website, aanvaardt je dat ze worden verwerkt door Touring, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking of gegevensverwerker.

Meer informatie over hoe Touring omgaat met je persoonsgegevens, vind je in de ‘ Privacy Verklaring’ van Touring die je vindt op www.touring.be (door te klikken op de knop “Privacy” onderaan de website).

Meer informatie over het cookiebeleid van Touring vind je in de ‘ Cookie Policy’ van Touring die je vindt op www.touring.be (door te klikken op de knop “Cookie Policy” onderaan de website).

 

e) Diversen

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden, hun interpretatie of het gebruik van de Touring-website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.