Rechtsbijstand voor jou en je voertuig

Een verzekeringsproduct van AG

Het advies van specialisten en schadevergoeding bij een geschil na een incident

Bescherming van de rechten van jou en je gezin, als bestuurder of gewoon als weggebruiker
Financiële tussenkomst in het geval van een geschil
Minnelijke schikkingen wereldwijd
Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden
Straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
Situaties waarbij het verzekerde voertuig niet gedekt is door de verplichte BA-verzekering
Voor hoeveel voertuigen?

legal text above CTA NL

Duur van het contract en stilzwijgende verlenging
Contract van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen verzet minstens 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Toepasselijke wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89).

Klachtendienst en ombudsman
In eerste instantie kan je met vragen of problemen terecht bij Touring. Heb je een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer. Contactgegevens Touring Dienst Klachtenbeheer, Koning Albert II laan 4 B12, B-1000 Brussel. Tel 02 233 22 02, mail: complaint@touring.be . Als de oplossing die de klachtendienst voorstelt voor jou niet volstaat, kan je het geschil ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – www.ombudsman-insurance.be

Bij de aankoop van een Touring product word je automatisch en zonder bijkomende kosten een aangesloten lid van de Vzw. Koninklijke Belgische Touring Club (hierna “KBTC”). Bij de opzeg van je Touring product eindigt automatisch ook je lidmaatschap van KBTC. Je lidmaatschap van KBTC wordt voor het overige beheerd door de statuten van de vereniging. Artikel 17 van de statuten bevat een opsomming van de rechten van aangesloten leden (Statuten KBTC). Indien je een Touring product aankoopt, zullen een beperkt aantal van je persoonsgegevens (naam, voornaam, adres) worden bezorgd aan KBTC die deze persoonsgegevens vervolgens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in het kader van je lidmaatschap van KBTC overeenkomstig de Privacyverklaring van KBTC.

We vragen je om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór je een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden vind je terug via de hyperlink hieronder. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij Touring.

€ 126/jaar
Waarborgen en beperkingen van deze formule
Welke juridische bijstand krijg ik?

Je krijgt juridische hulp bij geschillen die verband houden met je auto en andere vormen van mobiliteit:

 • Je kan rekenen op strafrechtelijke verdediging als je de wetten en reglementen van de verkeerswetgeving en het strafwetboek overtreedt.
 • Je krijgt juridische bijstand om je materiële en/of lichamelijke schade terug te vorderen na een ongeval, verduistering, (poging tot) diefstal, agressie of vandalisme.
 • We verdedigen je als er vergoedingen geëist worden van jou.
 • We zorgen voor je burgerlijke verdediging of contractuele verhaal bij alle contractuele geschillen (zoals aankoop, verkoop, bruikleen, onderhoud en herstelling, parking, carwash, takelen, enz.) in verband met je auto.
 • Wij verdedigen je bij een geschil over rijverbod, betwistbare intrekking of beperking van je rijbewijs.
 • We staan je bij als er een conflict is over de inschrijving, technische controle en verkeersbelasting.

Lees de infofiche voor alle details.

Wie is er verzekerd?

Jij en je gezin als: 

 • eigenaar, houder, bestuurder of passagier van een auto
 • voetganger, fietser of ruiter
 • passagier van elk ander vervoermiddel dat valt onder een lidstaat van de EU, Noorwegen of Zwitserland

Wat zijn de bijkomende waarborgen?

 • Je wordt gerepatrieerd als je auto onbruikbaar is na een verkeersongeval in het buitenland.
 • Je wordt door ons vergoed als je betrokken bent bij een ongeval veroorzaakt door een geïdentificeerde, onvermogend erkende derde.
 • Je kan bij een ongeval in recht een voorschot krijgen voor de schade aan je auto of voor medische kosten.
 • Wij schieten een borgsom voor als je in het buitenland een ongeval hebt en de plaatselijke autoriteiten een borgsom eisen.

Wat zijn de dekkingsplafonds?

 • De maximale financiële tussenkomst bij een geschil bedraagt € 75.000. 
 • Als je gerepatrieerd moet worden, vergoeden we maximaal € 750.
 • Als de derde onvermogend is, komen we tussen voor maximaal € 7500. 
 • De voorschotten bedragen maximaal € 7.500 bij materiële schade en € 750 bij lichamelijke schade.  
 • De maximale strafrechtelijke borg die we voorschieten, bedraagt € 12.500.

Waar kan ik op juridische bijstand rekenen?

 • voor minnelijke schikkingen: hele wereld  
 • voor gerechtelijke procedures: landen op je verzekeringsbewijs (vroegere ‘groene kaart’)  
 • voor waarborgen onvermogen van derden, voorschieten van schadevergoedingen en strafrechtelijke borg: lidstaten van de EU, Noorwegen en Zwitserland

Wat is niet verzekerd?

De Touring Rechtsbijstand voertuigen komt niet tussen voor:  

 • geschillen met betrekking tot belangen van derden voor wie je je borg stelt
 • misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden
 • situaties waarbij je auto niet gedekt is door de verplichte BA-verzekering  
 • straffen, boetes, opdeciemen, verplichte bijdragen en minnelijke schikkingen opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
 • bedragen die je zou moeten betalen volgens een gerechtelijke beslissing of minnelijke schikking

Wat zijn uitsluitingen van deze verzekering?

 • Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden
 • Straffen en boetes opgelegd door het Openbaar Ministerie of door een rechtbank
 • Situaties waarbij het verzekerde voertuig niet gedekt is door de verplichte BA-verzekering
 • Geschillen van minder dan 60 EUR
Vragen over dit product of liever toch telefonisch bestellen?
We zijn beschikbaar ma-vrij van 8 tot 18u. om je verder te helpen