Privacyverklaring KBTC

1.   Introductie

Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw privacy.

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe Touring (hierna "wij") persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en opslaat, en om jou te informeren over je rechten in dit verband.

Voor de toepassing van deze privacyverklaring verwijst "Touring" naar Koninklijke Belgische Touring Club, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 4, bus 12, 1000 Brussel (België), met ondernemingsnummer 0403.471.597 (RPR Brussel).

Met "gegevens" bedoelen we hier alle persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, d.w.z. alle informatie waarmee wij je direct of indirect als natuurlijke persoon kunnen identificeren.

De verwerking van je gegevens is onderworpen aan de naleving van de Belgische wetgeving en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming, bekend als "GDPR", en elke andere wetgevingshandeling die deze wijzigt (hierna "de geldende verordening").

Meer algemene informatie over gegevensbescherming kan worden verkregen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.autoriteprotectiondonnees.be).

Voor vragen m.b.t. de verwerking van je gegevens, kan je contact nemen met onze dienst voor gegevensbescherming, per post op het volgende adres: Touring, Data Protection Officer, Koning Albert II-laan 4, bus 12, B-1000 Brussel; of per e-mail naar privacy@touring.be.

 

2.  Wat is de rol van Touring ?

2.1. Belangrijkste belanghebbenden

2.1.1. TSA betreft Touring NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Koning Albert II-laan 4, bus 12, 1000 Brussel (België), met ondernemingsnummer 0403.471.401 (RPR Brussel) (FSMA-nummer 011211 cA).  TSA is een verbonden agent van AG Insurance S.A., met maatschappelijke zetel te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, en met ondernemingsnummer 0404.494.849 (hierna "AG").

In de meeste gevallen verzamelt en verwerkt TSA uw gegevens als onderaannemer namens AG. AG treedt dan op als verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de geldende regelgeving en AG's Privacyverklaring [hyperlink]. 

2.1.2. Als u een TSA contract heeft afgesloten via BNP Paribas Fortis, verzamelt en verwerkt TSA uw gegevens ook als onderaannemer voor AG, die de verantwoordelijke is in de zin van de geldende regelgeving. BNP Paribas Fortis treedt dan op als onderaannemer van TSA (en onderaannemer van AG).

2.1.3. Wanneer u klant wordt van TSA of AG door u te abonneren op bepaalde producten, wordt u automatisch lid van Touring. In dit specifieke geval verzamelt TSA bepaalde gegevens (naam, voornaam en adres) als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en zal enkel die gegevens aan Touring doorgeven die nuttig en noodzakelijk zijn voor de activiteiten van Touring, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens van zijn leden in het kader van het beheer van hun lidmaatschap.

2.2. Verwerkingsverantwoordelijke

Touring verwerkt uw gegevens ook als verantwoordelijke voor de verwerking in eigen naam en voor eigen verwerkingsdoeleinden.

In dit geval is Touring uw contactpersoon voor uw gegevens en is Touring verantwoordelijk tegenover de toezichthoudende autoriteiten voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

We verwerken uw gegevens altijd alleen voor de doeleinden die in deze Privacykennisgeving (of in specifieke documenten die aanvullend worden meegedeeld) worden gespecificeerd en verduidelijkt, en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

3. Welke categorieën gegevens verwerken wij?

We verzamelen en verwerken verschillende categorieën gegevens over u in het kader van de activiteiten van Touring, met name de volgende:

·        Identificatiegegevens (van de klant en van elke begunstigde): naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, gezinssituatie, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, kentekenplaat, chassisnummer, klantnummer, handtekening;

·        Gegevens met betrekking tot de verzekering: relatie met de verzekerde, de begunstigde of de aanvrager; Gegevens over het te verzekeren risico; Informatie over verzekeringspolissen; Gegevens over eerdere en/of huidige schadeclaims;

·        Gegevens die zijn verzameld als onderdeel van onze interacties met jou: je opmerkingen, suggesties, behoeften en klachten, verzameld tijdens onze uitwisselingen in persoon, via onze website, tijdens telefonische communicatie, per e-mail, chat, pagina's op sociale media;

·        Gegevens over de locatie van je voertuig: bij pech of een ongeval kunnen de gegevens van je GPS worden gebruikt om sneller en nauwkeuriger je locatie te bepalen en, indien nodig, het voertuig naar een andere locatie te sturen om adequaat in te grijpen.

·        Gegevens met betrekking tot je toestellen en verbindingsgegevens: IP-adres, technische specificaties en unieke identifiers; verbindingsinformatie zoals cookies en trackers op onze websites, online diensten, social media pagina's. Dankzij deze gegevens kunnen we met name je voorkeuren onthouden en u een gepersonaliseerde service bieden.

 

4. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij je gegevens?

Als verantwoordelijke voor de verwerking komen de hieronder vermelde doeleinden overeen met de doeleinden van de verwerking die Touring als verantwoordelijke voor de verwerking uitvoert voor zichzelf als mobiliteitsclub.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het doel in kwestie.

4.1.  Uw gegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze verschillende wettelijke verplichtingen

Touring verwerkt uw gegevens om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Touring verwerkt uw gegevens ook om te voldoen aan gerechtelijke procedures en om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties (ook buiten uw land van verblijf); evenals om klachten op te lossen en verzoeken om toegang, wissen of correctie van persoonsgegevens te beheren.

4.2.  Uw gegevens worden verwerkt om onze rol als mobiliteitsclub te vervullen

Touring verwerkt bepaalde gegevens, met name om:

·        Een verzoek om informatie te kunnen opvolgen, te reageren op een verzoek van u, u toegang te geven tot bepaalde informatie; u in staat te stellen contact met ons op te nemen;

·        Onze relatie met onze leden te beheren;

o   Wij bieden u verschillende manieren om contact met ons op te nemen, zoals per post, e-mail, telefoon, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Informatie over u kan worden opgeslagen zodat we u beter van dienst kunnen zijn;

o   Als je ons belt, kan je telefoongesprek worden opgenomen. We informeren je hier altijd over aan het begin van het gesprek. Het doel hiervan is om onze dienstverlening te verbeteren en adequaat te kunnen reageren in geval van een klacht;

Wanneer wij verzoeken niet kunnen verwerken zonder eerst bepaalde gegevens van u te verkrijgen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en behouden wij ons het recht voor om een verzoek niet in behandeling te nemen in afwachting van de ontvangst van de gevraagde informatie.

4.3.   Uw gegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze legitieme belangen of die van een derde partij

Uw gegevens worden ook verwerkt om ons in staat te stellen bepaalde doelen te bereiken die legitieme belangen vormen, namelijk in het bijzonder :

- Het inwinnen van uw mening of het uitvoeren van enquêtes;

- Het vaststellen, uitoefenen, verdedigen en behouden van onze rechten en die van personen die wij vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in incassoprocedures of rechtszaken;

In alle gevallen zorgen we ervoor dat de verwerking van gegevens altijd noodzakelijk is voor de legitieme belangen die we nastreven en dat we een goed evenwicht bewaren tussen de noodzaak om dergelijke gegevens te verwerken en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

5. Hoe verzamelen we jouw gegevens?

We verzamelen gegevens rechtstreeks van jou, maar we kunnen ook gegevens uit andere bronnen verzamelen.

5.1. Je verstrekt ons jouw gegevens

- Wanneer je contact met ons opneemt (per telefoon, sms, chatbericht, e-mail, post, WhatsApp, enz.), kunnen we je persoonsgegevens, het bericht zelf en metagegevens (bijvoorbeeld het tijdstip waarop het chatbericht is verzonden) opslaan en verwerken, mits we hiervoor een geldige rechtsgrondslag hebben;

- Wanneer u een van onze websites bezoekt, via cookies en/of vergelijkbare technologieën;

- Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt bij het gebruik van onze websites (inclusief onze social media pagina's).

5.2. Je gegevens worden door derden gepubliceerd of meegedeeld

- Wanneer u een TSA klant wordt;

- Wanneer u een TSA contract heeft afgesloten via BNP Paribas Fortis en AG, verzamelt en verwerkt TSA ook uw gegevens als onderaannemer voor AG, die de verantwoordelijke is in de zin van de geldende regelgeving. BNP Paribas Fortis treedt dan op als onderaannemer van TSA (en de onderaannemer van AG).

- Door personen die u speciaal gemachtigd hebt (bv. het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, databanken beheerd door toezichthoudende autoriteiten van de financiële sector, partners met wie wij samenwerken);

- Door onze commerciële partners;

- door andere bedrijven wanneer zij overwegen om (een deel van) hun activiteiten over te dragen aan Touring (door herstructurering, aandelenoverdracht of anderszins), maar enkel indien en voor zover de overdracht van gegevens noodzakelijk is om Touring in staat te stellen de overname te overwegen, te evalueren en, in voorkomend geval, uit te voeren.

 

6.   Wat zijn je rechten?

Je hebt, voor alle doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring, de onderstaande rechten.

Je kan je rechten uitoefenen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs of een ander identificatiemiddel, ofwel per post te sturen naar: Touring, Data Protection Officer, Koning Albert II-laan 4, bus 12 , B-1000 Brussel; of per e-mail naar privacy@touring.be.

We behouden ons het recht voor om contact op te nemen met de persoon die het verzoek indient om zijn identiteit te verifiëren.

Wanneer we optreden als gegevensverwerker, kunnen we je desgevallend doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

6.1 Recht op toegang tot je gegevens

Het recht op toegang houdt met name de mogelijkheid in om ons te vragen of wij je gegevens verwerken; voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt; de categorieën van verwerkte gegevens; en de bestemmelingen aan wie ze worden meegedeeld.

Vanuit je MyTouring-klantaccount heb je rechtstreeks toegang tot bepaalde gegevens. Als je toegang wenst tot je persoonsgegevens, zullen wij jou een kopie bezorgen van de persoonsgegevens waarop je verzoek betrekking heeft, samen met informatie over de verwerking ervan.

Dit recht op toegang kan echter onderworpen zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden, met name wanneer je gegevens informatie bevatten die betrekking hebben op andere personen.

6.2 Recht om toestemming in te trekken

Als je ons je toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken, kan je deze op elk moment intrekken.

6.3 Recht op rectificatie van je gegevens

Als je vindt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om de rectificatie ervan te vragen. Wij zullen er alles aan doen om deze gegevens zo snel mogelijk te verbeteren of aan te vullen. In sommige gevallen kan jou worden gevraagd om bewijsmateriaal te verstrekken.

6.4 Recht op verwijdering van je gegevens ("recht om vergeten te worden")

Onder het recht op gegevenswissing, kan je ons vragen je gegevens te wissen, voor zover wettelijk toegestaan.

In bepaalde gevallen, zoals met name om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en in overeenstemming met deze Privacyverklaring, kunnen wij echter gegevens bewaren die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de uitoefening van ons beroep van verzekeringstussenpersoon.

6.5 Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Je kan een ​​kopie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Indien technisch mogelijk kan je ons vragen deze kopie aan een derde partij te bezorgen.

6.6 Recht om bezwaar op te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens

Je hebt het recht om bezwaar op te tekenen tegen het gebruik van je gegevens wanneer deze worden verwerkt, met name om ons in staat te stellen een legitiem belang na te streven, voor profilering op basis van een legitiem belang, statistieken of prospectie.

Je kan in geen geval de verwerking van je gegevens verhinderen als dit met name nodig is om een ​​contract af te sluiten of uit te voeren of als de verwerking wordt opgelegd door wet- of regelgeving.

6.7 Recht op beperking van de verwerking van je gegevens

In overeenstemming met de geldende regelgeving heb je het recht om de beperking van de verwerking van je gegevens te verkrijgen, in het bijzonder:

•     Wanneer je de juistheid van je gegevens betwist en wij deze moeten verifiëren;

•     Wanneer de verwerking onwettig is en je je verzet tegen het wissen ervan en in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan eist;

•     Wanneer we je gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar ze nog steeds nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;

•     Wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op basis van een legitiem belang en we moeten verifiëren of de redenen van de legitieme belangen die we nastreven zwaarder wegen dan die van jou.

Wanneer de verwerking is beperkt, mogen dergelijke gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met jouw toestemming, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

 

7. Met wie delen wij je gegevens en waarom?

Voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, kunnen wij uw gegevens soms doorgeven aan derden.

Wij behandelen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en delen deze alleen met het doel u de best mogelijke service te bieden bij de uitvoering van uw contract.

Wanneer we optreden namens partners, bijvoorbeeld als onderaannemer, kunnen we gegevens doorgeven aan deze partners in overeenstemming met hun instructies.

Daarnaast kunnen we gebruikmaken van gespecialiseerde bedrijven om ons te helpen bij :

- het ontwerp en onderhoud van internettools en -toepassingen ;

- het opstellen van rapporten en statistieken

In de hierboven genoemde gevallen zorgen we ervoor dat deze derden alleen beperkte toegang hebben tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. We zorgen er ook voor dat derden zich ertoe verbinden de gegevens veilig en vertrouwelijk te gebruiken en ze te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

Daarnaast kunnen we uw gegevens ook delen met andere derden als onderdeel van een lopende of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie waarbij al onze activiteiten of een deel daarvan betrokken zijn.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan een persoon of instantie in het kader van een wettelijke verplichting of een administratieve of gerechtelijke beslissing.

Afgezien van deze gevallen zullen alle verzamelde gegevens nooit aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

8. Internationale doorgifte van je gegevens

We doen er alles aan om je gegevens binnen de EER op te slaan.

 

9. Hoe beschermen wij je gegevens?

We implementeren de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid van de verwerking van je gegevens te waarborgen.

Technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zoals met name antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van personeel en leveranciers worden getroffen om toegang, verlies of ongepaste openbaarmaking van je gegevens te voorkomen en op te sporen.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat je gegevens onder onze controle in gevaar komen als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij snel handelen om de oorzaak van de inbreuk te achterhalen en passende herstelmaatregelen te nemen. Indien nodig zullen wij jou, in overeenstemming met de geldende regelgeving, op de hoogte brengen van dit incident. In de meest ernstige gevallen zullen we de inbreuk zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 72 uur nadat we er kennis van hebben gekregen, melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien je enige reden hebt dat de beveiliging van de persoonlijke gegevens die je bij ons bewaart, in gevaar is gebracht, vragen wij jou ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

10. Gegevensbewaring

We zorgen ervoor dat je gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze vervolgens worden verwerkt.

We maken onderscheid tussen een bewaartermijn en een archiveringsperiode waarna je persoonsgegevens worden gewist of geanonimiseerd.

10.1. Bewaartermijn

De bewaartermijn is de maximale gebruiksduur van je gegevens voor verwerking voor specifieke doeleinden.

Over het algemeen worden alle gegevens bewaard gedurende de levensduur van het contract, het bestaan ​​van toestemming voor specifieke doeleinden of een legitiem belang.

10.2. Archiveringsperiode

De archiveringsperiode voldoet aan wettelijke en fiscale verplichtingen, evenals aan de wettelijke noodzaak om je gegevens langer te bewaren dan de bewaartermijn, voor bewijsdoeleinden of om te reageren op verzoeken van de bevoegde autoriteiten.

 

11. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik ervan te vergemakkelijken en de navigatie te verbeteren.

Cookies zijn kleine computerbestanden die op de schijf van je computer, smartphone of tablet worden geplaatst, met name om onze sites in staat te stellen je te herkennen en om de inhoud van de site en onze e-mails aan je voorkeuren aan te passen (bijvoorbeeld om te voorkomen dat je een taalkeuze bij elk bezoek moet instellen).

Als je niet wilt dat onze sites cookies op de schijf van je computer, smartphone of tablet plaatsen, kan je je instellingen wijzigen. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde functies van onze sites minder goed toegankelijk zijn.

Meer informatie over hoe cookies werken en hoe je ze kunt accepteren, configureren of deactiveren, vindt u in ons Cookiebeleid.

 

12. One Road-voordeelprogramma – Touring partner van de Fédération Internationale Automobile (FIA)

In het kader van het One Road-voordeelprogramma verzamelt en verwerkt de FIA persoonsgegevens van leden of klanten van de aangesloten clubs om de aanbiedingen van de One Road-partners te kunnen analyseren en er verslag over uit te brengen over alle clubs heen. Wanneer u een aankoop doet in het kader van een One Road-aanbieding van een FIA-partner, worden de details van die aankoop doorgegeven aan de FIA, die deze informatie op haar beurt deelt met de club waarvan u lid bent. Dit verzamelen en delen van gegevens is gebaseerd op het rechtmatige streven van de FIA om de aangesloten clubs toegang te geven tot meer kostenefficiënte aanbiedingen en de individuele leden toegang te geven tot aanbiedingen met een grotere waarde. Deze informatie wordt gedeeld met de aangesloten clubs en met de partners bij wie de klanten een aankoop hebben gedaan, alsook met de externe IT-dienstverleners van de FIA die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het onderhoud van het One Road-platform.

Om kennis te nemen van het privacybeleid van de FIA: https://www.fia.com/data-privacy-notice

 

13. Wijzigingen in de privacyverklaring

In een constant veranderende wereld waar technologie nooit stopt, kan deze privacyverklaring worden gewijzigd.

Wij zorgen ervoor dat je altijd de meest recente versie van dit document online kunt raadplegen. Van wijzigingen houden we je op de hoogte via een banner op de website www.touring.be of eventueel via andere gebruikelijke communicatiekanalen.

 

14. Vragen en klachten

Heb je vragen, wil je een recht uitoefenen of een klacht indienen over je privacy en je gegevens?

Stuur ons een brief naar het volgende adres:

Touring

Data Protection Officer

Koning Albert II-laan 4, bus 12

1000 Brussel

of een e-mail naar het adres privacy@touring.be.

Onze Data Protection Officer, die onze specialist ter zake is, zal je binnen de volgende maand antwoorden.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, hetzij per post door een brief te sturen naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, hetzij per e-mail naar commission@privacycommission.be.

 

*

Koninklijke Belgische Touring Club vzw, Koning Albert II laan 4 bus 12, 1000 Brussel (België), KBO 0403.471.597 - RPR Brussel,
IBAN BE97 0689 0997 8649.