Image
Mag ik in België een wagen besturen met buitenlandse nummerplaat ?
In het weekend reed ik met de auto van mijn zoon die ingeschreven is in Frankrijk, dus met Franse nummerplaat ; mijn buurman zegt dat dit niet mag. Klopt dit ?

Algemene regel

Indien u in België verblijft hebt u niet het recht op Belgisch grondgebied een voertuig te besturen met buitenlandse nummerplaat ; het verblijf in België houdt in dat u voldoet aan één van de volgende voorwaarden :

 • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ;
 • ingeschreven zijn in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen als rechtspersoon ; 
 • als rechtspersoon opgericht zijn door of krachtens het internationaal of buitenlands recht en beschikken over een vaste verblijfplaats in België waar het voertuig beheerd of gebruikt wordt.

De personen die in België verblijven moeten de voertuigen die zij hier in het verkeer wensen te brengen inschrijven in het inschrijvingsrepertorium van de voertuigen (DIV-register), zelfs indien deze voertuigen reeds in het buitenland zijn ingeschreven.

Uitzonderingen

In de hierna vernoemde gevallen (de uitzonderingen dus) is de inschrijving in België van voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven en die door bovengenoemde personen in het verkeer worden gebracht evenwel niet verplicht : 

 1. Het motorvoertuig dat bij een buitenlandse verhuurmaatschappij wordt gehuurd voor ten hoogste 6 maanden; het ondertekend en gedateerd huurcontract op naam van diegene die het voertuig in het verkeer brengt dient zich aan boord van het voertuig te bevinden
 2. Het voertuig dat een buitenlandse werk- of opdrachtgever ter beschikking stelt aan een Belg voor professioneel gebruik en in bijkomende orde voor privédoeleinden ; een kopie van de arbeidsovereenkomst (of opdracht) dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, evenals een door de buitenlandse werkgever opgesteld document waaruit blijkt dat deze het voertuig ter beschikking heeft gesteld van die persoon
 3. Het personenvoertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor internationale instelling gelegen in een andere lidstaat van de Europese Unie ; een door de werkgever afgeleverde accreditatiekaart dient zich aan boord van het voertuig te bevinden
 4. Het voertuig waarvan de eigenaar als "tijdelijk afwezige persoon" wordt beschouwd en waarbij het niet langer dan zes maanden zonder onderbreking in België wordt gestald
 5. De aanhangwagen die voor ten hoogste zes maand in het verkeer wordt gebracht
 6. Het voertuig dat gratis gedurende maximaal één maand ter beschikking wordt gesteld van een privépersoon die in ons land verblijft ; een door de buitenlandse titularis opgesteld document waaruit blijkt dat laatstgenoemde toestemming verleent om het voertuig te gebruiken voor een bepaalde periode, met vermelding van de einddatum, dient zich aan boord van het voertuig te bevinden
 7. Het voertuig dat door een student (die zijn officiële verblijfplaats in het buitenland heeft) gedurende de effectieve duurtijd van zijn studies wordt gebruikt en die enkel in België verblijft om zijn studies verder te zetten in een in België gevestigde onderwijsinrichting. Het geldig attest van zijn laatste inschrijving in voornoemde onderwijsinrichting dient zich aan boord van het voertuig te bevinden.
 8. Het voertuig ingeschreven in een andere lidstaat op naam van de natuurlijke persoon die dit voertuig uitzonderlijk in België gebruikt voor hoogstens 30 dagen per kalenderjaar en dat bestemd is om voornamelijk gebruikt te worden in eerstgenoemde lidstaat. Een door de titularis opgesteld en ondertekend document dient zich aan boord van het voertuig te bevinden dat uitdrukkelijk de begin- en einddatum van het gebruik in België vermeldt.

Let wel: niets belet een Belg een voertuig met buitenlandse nummerplaat te besturen in het buitenland, hij mag er enkel niet mee ons land in (tenzij bij uitzondering zoals hierboven vermeld).