Interne meldingsprocedure

Inwerkingtreding van de Wet van 28/11/2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of Nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit van de private sector.

 

Inwerkingtreding

Datum van inwerkingtreding bij Touring: 15/02/2023

 

Inbreuk of fraude melden

De klokkenluider is een persoon die informatie heeft over inbreuken of fraude in een professionele context bij Touring.

Meldingen kunnen betrekking hebben op overtredingen van de regels met betrekking tot:

 1. overheidsopdrachten
 2. mededingings- en staatssteunrecht
 3. financiële diensten
 4. regels voor vennootschapsbelasting
 5. bescherming van het milieu
 6. veiligheid van levensmiddelen
 7. producten en vervoer
 8. volksgezondheid en nucleaire veiligheid
 9. consumentenbescherming
 10. bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
 11. de beveiliging van netwerken en informatiesystemen
 12. sociale fraudebestrijding
 13. fiscale fraudebestrijding

 

Intern meldingskanaal

Meldingen kunnen doorgegeven worden via de interne meldingsprocedure van de onderneming om de verantwoordelijken van de onderneming te verwittigen dat een inbreuk werd gepleegd in onderneming.

De kanalen die worden gebruikt voor meldingen zijn ontworpen, opgezet en beheerd om op een beveiligde wijze de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en van eventuele in de melding genoemde derden te beschermen en waartoe niet-gemachtigde personeelsleden geen toegang hebben.

Het meldpunt biedt de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk meldingen te doen, of beide. Mondelinge melding is mogelijk via de telefoon of via andere spraakberichtsystemen en, op verzoek van de melder, door middel van een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn.

Touring voorziet volgende kanalen:

 • Schriftelijk

meldpuntklokkenluiders@touring.be

 • Mondeling

+32 2 286 30 10

Spreek een boodschap in na de kantooruren, of op afspraak met een van de collega’s die aangesteld werd om de meldingsdossiers te beheren.

 

Interne meldingprocedure en opvolging

Bescherming van de klokkenluider

Wanneer een klokkenluider melding doet van een inbreuk dan geniet die volledige bescherming tegen represaille.

Behandeling van de meldingen

De verwerking van de meldingen wordt uitgevoerd door de DPO van Touring, evenals door de juridisch adviseur in geval van onbeschikbaarheid van de DPO of door een belangenconflict met deze laatste.

De beheerder van de meldingen stuurt een ontvangstbevestiging van de melding binnen de zeven dagen na ontvangst naar de auteur van de melding, voor zover de melding niet anoniem is gedaan.

De meldingsbeheerder voorziet een zorgvuldige opvolging, ook voor anonieme meldingen.

Er wordt feedback gegeven binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding of, indien er geen ontvangstbevestiging is verstuurd naar de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van zeven dagen na de melding.

De meldingsbeheerder verstrekt duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over de procedures voor externe meldingen aan de federale coördinator en aan de bevoegde autoriteiten krachtens artikel 15 van de Wet en, in voorkomend geval, aan instellingen, organen en instanties van de Unie.