Touring : 20% meer klachten over parkeerbeleid

“Meer dan de helft vindt parkeren te duur”

Vorig jaar kwamen bij Touring 1.845 klachten binnen over onduidelijkheid en gehanteerde tarieven bij het parkeerbeleid. Dat zijn er 20% meer dan het jaar voordien. De slechte aanduiding van een blauwe zone* waar de parkeerschijf moet worden gebruikt blijft veel bestuurders parten spelen, aldus Touring. Een van de redenen is natuurlijk de uitbreiding van het aantal betalende of gereglementeerde parkeerzones in onze steden en gemeenten. Een onderzoek van Touring toont onder meer aan dat 55% het parkeren te duur vindt en dat 58% zones die betalend zijn mijdt en naar winkelcomplexen rijdt waar men makkelijk al dan niet gratis kan parkeren.   

Enquête

  • 8 op de 10 weggebruikers vinden betalend parkeren vooral een manier om inkomsten te genereren voor de gemeente of de stad
  • 5 op de tien vinden dat er onvoldoende bovengrondse parkeerplaatsen zijn
  • 65% geeft aan dat er voldoende ondergrondse parkings zijn
  • meer dan de helft meent dat de blauwe zones, waar de parkeerschijf verplicht is, slecht zijn aangeduid
  • drie vierde van de voertuigbestuurders vindt dat er te weinig overstapparkings zijn aan de rand van de steden en in de buurt van openbaar vervoer.      

De wetgeving op het vlak van parkeren is zeer vaag en geeft de lokale besturen eigenlijk alle autonomie om zelf invulling te geven aan signalisatie, tarieven en voorwaarden om te mogen parkeren. Deze versnippering leidt bijna automatisch tot een kluwen van onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid. Het groot aantal misnoegden over de aanduiding van de blauwe zone, vloeit voort uit het feit dat er enkel bij het begin van de zone signalisatie moet zijn en dus niet meer bij het begin van elke straat. Omdat deze zones vaak heel groot zijn, weet men niet altijd of men er zich al dan niet in bevindt. Touring heeft al verscheidene keren daarop gewezen en gevraagd om dat aan te passen, maar daar is de federale overheid, die de regels voor signalisatie vastlegt, nooit op ingegaan.    

Touring zegt dat het meer eenduidig en uniform maken van het parkeerbeleid moet deel zijn van een efficiënte mobiliteitspolitiek. Het kan dienen als een van de maatregelen om mensen verder aan te zetten om zich duurzamer te verplaatsen. Maar dat moet wel worden voorafgegaan door het consequent uitbouwen van alternatieven voor autoverplaatsingen. Een degelijk en aanvaardbaar parkeerbeleid zou leiden tot minder geschillen en ook de overheden ten goede komen, besluit Touring.  

 

*Officieel kan men mits het gebruik van de parkeerschijf tot maximum 2 uur parkeren, tenzij de signalisatie anders aangeeft. Het reglement geldt van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18:00, tenzij de signalisatie anders aangeeft