Touring: 6 belangrijke pijlers voor een duurzame mobiliteit

Touring memoranda verkiezingen mei 2019: globaal Marshallplan dringt zich op

“De mobiliteitsproblemen hebben hoe langer hoe meer invloed op onze leefomgeving en op de socio-economische ontwikkeling. Volgens de OESO vertegenwoordigen de verliesuren in de files in België jaarlijks een maatschappelijke kost van 1 tot 2% van het BBP. De kost van een verlies-uur in de file bedraagt tegenwoordig 8,25 euro voor personenwagens en tussen 50 en 80 euro voor vrachtvervoer*. Tegen 2020 zal de jaarlijkse kost voor mobiliteit oplopen tot 6 miljard euro”. Touring vraagt, als vertegenwoordiger van de weggebruiker, in zijn memoranda aan alle politieke partijen in ons land aandacht voor de problematiek. We hebben dit samengevat in 6 actiedomeinen of elementen, aldus Touring. 

  1. Groene mobiliteit ondersteunen en aanmoedigen
  2. Een Marshall Plan voor vervoer en vervoerinfrastructuur met de nodige fiscale stimuli
  3. Mobiliteit als federale bevoegdheid
  4. Meer Europese ambitie en uniformering
  5. Meer digitale samenwerking tussen de mobiliteitsactoren
  6. Meer aandacht voor opleiding naar multimodaliteit

Touring: met onze memoranda willen we de politieke partijen en de verantwoordelijke politici onder meer wijzen op het feit dat een duurzaam mobiliteitsbeleid slechts mogelijk is indien de gewesten samenwerken. Mobiliteit is voor Touring een federale kwestie. Meer zelfs: het stopt ook niet aan onze landsgrenzen, dus er is voor mobiliteit zelfs een Europese aanpak nodig om zoveel mogelijk maatregelen te uniformiseren tussen de onderlinge lidstaten. Het debat moet dus minstens op nationaal niveau worden gevoerd. Dit niveau moet verder inspanningen doen om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen te vergroten, door het creëren van een sluitend juridisch kader. Dat moet de weg openen voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten in een open markt. Tegelijk moet er rekening worden gehouden met de eventuele invoering van een slimme kilometerheffing voor privé-vervoer, ook op nationaal vlak. Dit moet groene mobiliteit stimuleren, met meer aandacht voor vorming en opleiding in multimodaliteit: zelfs voor het afleggen van het eigenlijke rijexamen, zouden toekomstige weggebruikers al kunnen worden gesensibiliseerd inzake verkeersveiligheid, maar ook over alternatieve mobiliteit.   

Een Marshall Plan voor het transport en voor de infrastructuur dringt zich op, aldus Touring. “Een plan dat ook een beschrijving geeft van nieuwe fiscale stimuli die noodzakelijk zijn voor het ‘vergroenen’ van de mobiliteit. Een coördinerend, want globaal, plan waarbij de beschikbaarheid van mobiliteitsoplossingen voor voetgangers, fietsers en voertuigen, individueel of gedeeld, elektrisch of autonoom via digitalisering centraal staat. Daarom moet onder meer MaaS (mobility as a service) verder worden ontwikkeld in onze steden”.

“Eén van de grootste uitdagingen vandaag is de zorg voor ons klimaat door een maximale reductie van vervuilende emissies (CO², Nox, etc.)”. Om de uitstoot van voertuigen te beperken, reikt Touring in zijn memoranda een aantal denkpistes aan om mogelijks te implementeren. “En dit rekening houdend met drie belangrijke actiedomeinen: educatie, digitalisatie en duurzame mobiliteit”.

Touring stelt, als vertegenwoordiger van elke weggebruiker, maatregelen voor op het vlak van verkeersveiligheid, mobiliteit, leef-kwaliteit, fiscaliteit en gedragsverandering. Het ondersteunen en stimuleren van duurzame mobiliteit is een evidentie en ook onze verantwoordelijkheid, besluit de organisatie.

-einde persbericht-

 

*cijfers T&M Leuven

Volledige memoranda beschikbaar op aanvraag