Touring: Belg wil niet weten van stadstol

“57% is wel akkoord met een vorm van slimme kilometerheffing”

Brussel,  27  juli 2021. Uit een nieuw onderzoek* van mobiliteitsorganisatie Touring blijkt dat bijna 67% van de Belgen niet wil betalen voor het gebruik van hun voertuig in plaats van voor de aanschaf en het bezit ervan via de huidige belastingen. Een intelligente vorm van kilometerheffing kan wel voor gemiddeld 57% van de voertuigbestuurders. Op voorwaarde dat de bestaande belastingen op de schop gaan. Een aparte stadstol die enkel geldt op een afgebakende stadsgebied zoals Brussel is dan weer onaanvaardbaar voor 66% van de automobilisten. Veel Belgen wantrouwen de overheid als het gaat om autofiscaliteit en zien de auto als de melkkoe van de staat. “Dat is niet onterecht: België is koploper binnen Europa wat taksen op voertuigen betreft. In 2019 waren die goed voor bijna 21,5 miljard euro.”

Stadstol

Een meerderheid van de Belgen ziet een stadstol niet zitten. “Zelfs in Brussel is een meerderheid van 57% tegen. In Wallonië gaat het om 72% en in Vlaanderen om 65%. Het is dus zeker geen populaire maatregel”. Maar wat zouden de mensen dan doen wanneer de overheid dit toch zou invoeren?

 • 55% zou de stad minder bezoeken (Vlaanderen 59%, Wallonië 52% en Brussel 34%)
 • 33% zou een alternatieve verplaatsingsvorm zoeken
 • 25% zou gewoon betalen bij gebrek aan andere opties
 • 15% zou werk zoeken buiten de stad
 • en slechts 3% zou overwegen om naar de stad te verhuizen

Personen die gewoonlijk het openbaar vervoer of de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer duiden vaker aan alternatieve vervoermiddelen te zullen inschakelen bij het invoeren van een stadstol. 

Kilometerheffing

Wanneer we spreken van een (slimme) kilometerheffing waarbij men betaalt per gereden kilometer mogelijks in combinatie met verschillende tarieven afhankelijk van locatie (welk type weg) en tijd (tijdens of buiten de spits) zien we een meer genuanceerde mening. “Dan gaat een kleine meerderheid van 57% wel akkoord met de invoering. Echter, er zijn grote verschillen tussen de gewesten: Vlaanderen 61%, Wallonië 49% en Brussel 44%”.

 • Voor 51% van de Belgen die pro zijn, moet dat zeker samengaan met het schrappen van de andere bestaande belastingen op autoaanschaf en bezit.
 • Mensen die meer kilometers per jaar afleggen staan meer weigerachtig tegenover rekeningrijden.
 • Verder valt het op dat een meerderheid van 64% van de Belgen een vorm van kilometerheffing niet ziet als oplossing voor de files.
 • Bij een eventuele invoering ervan wil 66% dat dit federaal gebeurt en dus niet per gewest.

Hoe zouden voertuigbestuurders zich aanpassen bij de invoering van een kilometerheffing (meerdere antwoorden mogelijk)?

 •             41% zou betalen bij gebrek aan andere opties
 •             26% zou zich via andere (goedkopere) wegen verplaatsen
 •             een kwart zou minder met de auto rijden
 •             25% zou zich op een ander tijdstip verplaatsen (spitsmijden)
 •             20% zou een alternatief vervoermiddel zoeken

Voor Touring kan er enkel sprake zijn over de invoering van een intelligente kilometerheffing wanneer deze geldt in alle gewesten. Het mag ook niet gaan over een bijkomende belasting voor de consument: de eindfactuur aan autobelastingen mag niet hoger. “Daarom zullen de verkeersbelasting en alle  belastingen op in verkeerstelling, op rijbewijs, op verzekeringen én op brandstof moeten worden herzien. Reducties zullen noodzakelijk zijn voor verplaatsingen die enkel met de auto kunnen en waarvoor geen redelijke alternatieven bestaan. Deze alternatieven moeten ook gerealiseerd zijn voor de eventuele invoering van een slimme kilometerheffing. Denk aan het optimaliseren van openbaar vervoer, het doortrekken van metrolijnen tot buiten de steden en het creëren van overstapparkings. Maar ook aan flankerende maatregelen als de invoering van het mobiliteitsbudget, het belonen van verplaatsingen buiten de spitsuren of fiscale tegemoetkomingen voor werknemers die carpoolen, autodelen of thuiswerken. Verder kunnen een beter verkeersmanagement, het invoeren van slimme verkeerslichten, de verbetering van de verkeersdoorstroming, het wegwerken van knelpunten en het realiseren van missing links in het wegennet files terugdringen.”

Voor Touring is de invoering van een eventuele kilometerheffing onlosmakelijk verbonden met het realiseren van alternatieven voor de weggebruiker. Die moet steeds de manier waarop én het tijdstip kunnen bepalen dat hem of haar het beste uitkomt. “Die fundamentele keuzevrijheid wil Touring blijven beschermen”.

Een stadstol kan niet voor Touring, zeker niet wanneer ze niet wordt gecompenseerd voor wie van buiten de stad komt werken, recreëren en consumeren. Al bij al heeft de overheid nog heel wat werk om tot een draagvlak te komen, zegt Touring, die het wantrouwen van de Belgen deelt wanneer het over autofiscaliteit gaat.


*onderzoek uitgevoerd voor Touring door studiebureau Indiville bij 2.000 Belgen, leden en niet-leden van Touring