Touring: dit jaar 38 nieuwe wegenwerven waarvan 12 met zware hinder voor het verkeer

“Weggebruiker bereidt verplaatsing best goed voor”

Brussel 2 maart 2021. Vandaag kondigt Vlaams Minister voor Mobiliteit Lydia Peeters een groot aantal van 38 nieuwe wegenwerken aan die dit jaar worden uitgevoerd. Volgens mobiliteitsorganisatie Touring zullen 12 daarvan voor zware verkeershinder zorgen. “We raden iedereen die zich moet of wil verplaatsen aan om eerste eens te kijken naar de situatie op de weg alvorens het traject aan te vatten. Vooral omdat eventueel alternatieve wegen in de meeste gevallen helemaal niet over de capaciteit beschikken om bijkomend verkeer op te vangen. En de verkeerslichten zijn daar niet steeds op afgesteld. Bovendien kan men langs de alternatieve routes ook werken tegenkomen, bijvoorbeeld in opdracht van de lokale besturen”.

Touring is heel tevreden over de samenwerking die nu al enkele jaren bestaat met het kabinet Mobiliteit en de diensten van Wegen & Verkeer. “Dat geeft ons de kans om eventueel bij te sturen, andere oplossingen voor te stellen, bijvoorbeeld om werken op gewestwegen en autosnelwegen op mekaar zoveel als mogelijk af te stemmen. Deze samenwerking kwam tot stand toen Hilde Crevits het departement onder haar hoede kreeg en werd in de loop van de jaren verder gezet. Touring wees toen immers op een aantal werven die grote hinder veroorzaakten”.

“Nu zitten we samen om zo veel mogelijk minder hinder maatregelen te bekomen. Jammer genoeg kan niet op elke werf gewerkt worden aan een regime van 24/7 en kan er niet altijd een alternatieve route worden gevonden of nog kunnen niet altijd alle rijstroken worden behouden gedurende de werkzaamheden. Dat is dit jaar niet anders: 12 van de 38 nakende werven zullen ernstige tot zeer ernstige verkeersoverlast veroorzaken. Het gaat vooral om werken langs autosnelwegen als de E313, de E17 of de E314, maar ook om een belangrijke gewestweg de N31 naar Brugge”.   

Touring: allicht zullen er omwille van de beperkte reismogelijkheden door corona, meer mensen van vrije tijd genieten in eigen land. En dat zal tot meer verplaatsingen leiden. Maar we willen iedereen die zich wil verplaatsen oproepen om eerst de route goed te evalueren en te bekijken waar de knelpunten zitten. Dat kan op www.wegenenverkeer.be maar ook via de nieuwsbulletins en de verkeersberichten op radio of allerhande applicaties. Misschien kan men dan een ander uur of andere dag kiezen om zich te verplaatsen of via andere wegen of zich op een andere manier verplaatsen zoals met de trein of de fiets. We zien nu nog te veel vrijetijdsverkeer dat zich mengt met het spitsverkeer, zeker op vrijdagavond. Dat moeten we blijven ontraden.