Touring: Belgen inventief om files te vermijden

Brussel, oktober 2017. Met 63% staat de auto nog steeds op nummer 1 voor de woon-werkverplaatsing bij de Belg. Voor 54% is de afstand die ze moeten doen het voornaamste argument om voor de auto te kiezen. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van mobiliteitsorganisatie Touring. De mensen hebben volgens Touring, vaak terechte redenen om met de auto te blijven rijden maar de respondenten zijn blijkbaar wel bereid om mee te denken (en ernaar te handelen) over het fileprobleem. “De verantwoordelijkheid leggen ze maar gedeeltelijk bij zichzelf: zo geeft 41% toe zelf verantwoordelijk te zijn voor de files en 42% zegt dat ‘de anderen’ zich weinig aantrekken van het fileprobleem. De weggebruiker schuift de schuld vooral in de schoenen van de overheid: bijna 8 op de 10 is van oordeel dat deze te weinig investeert in alternatieven voor de auto”.

Probeert de weggebruiker te ontsnappen aan de files?

Volgens Touring zijn de Belgen vindingrijk en flexibel en “dat zal in de toekomst allicht blijven toenemen.” Zo verklaart liefst 54% voor of na de spitsuren te vertrekken en dat wordt bevestigd door de recente filebarometer van Touring Mobilis, die een felle stijging van de verkeersdrukte tijdens de daluren aantoont.  39% zegt onomwonden sluikwegen of omwegen te gebruiken en 10% doet regelmatig aan thuiswerk. 3% zegt de files gewoonweg niet te kunnen vermijden.

En wat met de kilometerheffing?

Bij de vraag wat het effect zou zijn van een kilometerheffing op het verplaatsingsgedrag vreest 42% meer te zullen moeten betalen, 23% zegt goedkopere routes te zoeken, 16% zou minder rijden en 18% zou zich op een ander moment of op een andere manier verplaatsen. Vooral voor kortere afstanden zou men minder snel de auto nemen. Mensen die langere verplaatsingen doen leggen er zich bij neer dat ze gewoon meer zullen gaan betalen eerder dan voor een alternatief te opteren. 

Wiens verantwoordelijkheid?

79% van de deelnemers aan de enquête legt de grote schuld van het fileprobleem bij de overheid die te weinig investeert in evenwaardige alternatieven en 75% zegt dat de overheid alles te veel op zijn beloop laat. De Belg stelt niet veel vertrouwen in de overheid als het op mobiliteit en fiscaliteit aankomt want niet minder dan 7 op de 10 zegt dat de auto nog steeds de grote melkkoe is van de staat.

68% beweert moeite te doen om autoverplaatsingen te beperken, maar 42% is van oordeel dat ‘de anderen’ zich niets of weinig aantrekken van de files en de schadelijke gevolgen daarvan voor het milieu. 41% geeft toe zelf verantwoordelijk te zijn voor de files en 18% erkent alternatieven te hebben, maar toch voor de auto te kiezen. 

En de toekomst?

Touring heeft ook gepeild naar wat de weggebruiker denkt wat er in de toekomst zal gebeuren. Het geloof in elektrische voertuigen blijkt niet zo groot. Slechts 21% denkt dat ze een cruciale rol zullen spelen, terwijl 51% eerder denkt dat de steden hoe langer hoe meer autovrij zullen worden. 9% vreest dan weer dat autorijden zodanig duur zal worden dat we allemaal gebruik zullen maken van alternatieve vervoersmodaliteiten.

Conclusie
Volgens Touring toont het onderzoek aan dat de meesten blijven kiezen voor het comfort van de auto van zodra de te overbruggen afstand groter wordt. “Nochtans zijn de mensen zich zeer bewust van het fileprobleem en proberen ze er zelfs naar te handelen”.  

“Er wordt gevraagd om meer investeringen in het openbaar vervoer en in andere alternatieven. Het is ook duidelijk dat de weggebruiker zelf op een of andere manier tracht te ontsnappen aan de verkeersdrukte. Helaas lukt dit niet voor de meerderheid”. Voor Touring is het noodzakelijk om uit te gaan van een pakket aan maatregelen en dat de invoering van een eventuele kilometertaks – of andere maatregel – niet als alleenstaande oplossing kan of mag beschouwd worden.

“Om het basisrecht mobiliteit voor iedereen in de toekomst te kunnen garanderen, zal er versneld moeten worden geïnvesteerd in een combinatie van een hele waaier aan mogelijkheden. Het is duidelijk dat we naar duurzame mobiliteit moeten, inclusief de auto. We moeten het de consument vooral gemakkelijker maken om verschillende vervoersmiddelen te combineren voor hetzelfde traject, niet alleen met de hulp van intelligente applicaties, waarin wijzelf ook investeren (MaaS)  maar ook door het realiseren van multimodale knooppunten waar plaats is voor alternatieven, met de mogelijkheid de wagen daar achter te laten. De ruimtelijke ordening is wat ze is en we zullen niet van de ene dag op de andere de werknemers allemaal dichter bij het werk doen wonen”. Daar zullen heel veel jaren over gaan, zegt Touring. “We kunnen dus maar beter werk maken van performante verplaatsingsvormen en kwaliteitsvolle alternatieven. Dat moet hand in hand gaan met het optimaliseren van ons wegennet door het wegwerken van knelpunten, het aanleggen van ontbrekende schakels, ook voor fietsers, en het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer.”