Week van de Mobiliteit: Touring vraagt mobiliteitspolitiek inclusief de auto

“Een efficiënte mobiliteitspolitiek heeft aandacht voor ALLE vervoermiddelen”

Brussel, 16 september 2020. “Het mobiliteitsplan van het Brussels Gewest, ‘Good Move’, werd goedgekeurd in 2019 en heeft als doel het gebruik van de wagen met 24% te verminderen tegen 2030. Vanaf dan zullen ook dieselwagens verbannen worden en vanaf 2035 benzinewagens.” Het Brussels Gewest wil, eveneens tegen 2030, de uitstoot van broeikasgassen met 40% terugdringen, aldus Touring.

Volgens de organisatie heeft het gebrek aan een efficiënt alternatief (GEN, overstapparkings met multimodaal platform, uitbreiding van de metro tot in de rand, …) de Brusselaar en de pendelaar in het verleden gedwongen om zich met de auto te verplaatsen. “Maar het is niet door een mobiliteitsbeleid te voeren op basis van het schrappen van rijstroken en parkeerplaatsen dat we inwoners en pendelaars zullen overtuigen om zich niet of minder met de auto te verplaatsen. Zeker in deze crisisperiode, waar we een vlucht vaststellen weg van het openbaar vervoer ten voordele van fiets en auto. (43% van de Belgen zal het openbaar vervoer mijden zolang de crisis duurt, rapporteert Deloitte Global.)”

Touring ondersteunt een efficiënt beleid inzake mobiliteit om de stedelijke omgeving aantrekkelijker en leefbaarder te maken (10% minder verkeer zou al leiden tot 40% minder congestie). “Dat heeft ontegensprekelijk voordelen op het vlak van volksgezondheid (een betere luchtkwaliteit) en op het vlak van verkeersveiligheid (minder agressie, minder ongevallen en tijdswinst voor de hulpdiensten). We hebben dus een stad nodig waar ALLE transportmodi welkom zijn en elkaar in alle veiligheid aanvullen.”

“De anti-autopolitiek die vooral de Brusselse overheid momenteel voert, zal een negatieve invloed hebben op de auto-industrie, met het risico dat banen verloren dreigen te gaan. Verder zal de staat taksen mislopen die dan weer op een andere manier gecompenseerd moeten worden door de belastingbetaler.”

Touring betreurt de politiek van terugplooien op zichzelf, waarbij belangrijke verbindingswegen naar Brussel afgesloten worden. “Dat verhindert de pendelaars, en ook de inwoners van het Brussels Gewest, om, door te consumeren, de culturele, economische en handelsactiviteiten te steunen. En dat terwijl deze sectoren zich door de crisis al in moeilijkheden bevinden. Een gelijkaardig mobiliteitsbeleid in een aantal Europese steden heeft evenmin een positief effect gehad, noch op het vlak van luchtkwaliteit, noch op het vlak van congestiebeperking. Integendeel, zo is bijvoorbeeld Grenoble opgeschoven van de 7de naar de 4de plaats in de lijst van Franse steden met de meeste files.”

Daarom is Touring voorstander om de hoofdverkeersassen of verbindingswegen van en naar de stad hun volle capaciteit te laten benutten voor gemotoriseerd verkeer, in combinatie met intelligente verkeerslichten. Verder is Touring vragende partij om het secundaire routenetwerk of de parallelassen in te richten voor actieve weggebruikers zoals fietsers. De organisatie lanceerde daarover onlangs nog een studie:

https://www.touring.be/nl/pers/touring-stelt-alternatief-plan-brussels-netwerk-fietsers-voetgangers

Touring  betreurt dat het huidige beleid vaak een klimaat creëert waarbij fietsers tegen automobilisten worden opgezet en omgekeerd. Om alle vervoersmodi beter samen te laten leven vraagt de organisatie te werken aan een definitief plan voor veilige fietspaden op het secundaire weggennet, waar sowieso een zone 30 ingericht kan worden. De uiteindelijke bedoeling moet toch zijn om Brussel bereikbaar te houden, zowel voor de eigen inwoners als voor de pendelaars en andere bezoekers.

Touring steunt sensibiliseringsprogramma’s die de weggebruiker trachten te overtuigen om voor korte afstanden (minder dan 2 km) de fiets te gebruiken, maar vreest dat het aantal fietsers drastisch zal afnemen wanneer het weer in de herfst en de winter slechter wordt (recent bevestigd door onderzoek van de FOD Mobiliteit). “We moeten ook begrip hebben voor mensen die zich, omwille van hun leeftijd bijvoorbeeld, niet zomaar kunnen verplaatsen met de fiets. Dat is allemaal niet zo evident.”

Touring pleit voor de creatie van multimodale knooppunten aan de rand van de steden en die als doel moeten hebben het alternatief vervoer te gebruiken. Touring vraagt ook een ruimere introductie van fiscale stimuli, zoals het mobiliteitsbudget dat de weggebruiker aan verschillende vervoersvormen kan spenderen. “Dat kan op basis van een digitaal platform zoals MaaS, een systeem dat in Helsinki alvast zeer goed blijkt te functioneren”.