Touring Assist - Algemene gebruiksvoorwaarden

Touring Assist - Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hieronder “AGV”) gelden de volgende definities:

Applicatie of app: de applicatie Touring Assist

Touring: KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB , vereniging zonder winstoogmerk met als maatschappelijke zetel Koning Albert II-laan 4 bus 12, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nr. 0403.471.597

U: elke persoon die de app gebruikt, op welke manier dan ook.

Artikel 2. Algemeen

Ongeacht of u al dan niet lid bent van Touring biedt deze app u onder andere de mogelijkheid om bij Touring pechverhelping aan te vragen bij een defect aan een voertuig.

Het gebruik van de app is gratis, maar voor de aangeboden diensten dient u te betalen. Als u al lid bent van Touring, dan worden de diensten geleverd overeenkomstig uw contract met Touring en binnen de beperkingen van dit contract. Als u nog geen lid bent van Touring, dan worden de geleverde diensten aan u gefactureerd en krijgt u de kans om aan te sluiten bij Touring door middel van de betaling van een bijdrage.

De app is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

De onderhavige AGV hebben bovendien tot doel om de gebruiksregels van de app te bepalen.

U gaat de verbintenis aan om de onderhavige AGV bij elk bezoek na te leven.

Touring behoudt zich het recht voor om de onderhavige AGV op elk ogenblik te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan om de nieuwste versie van de AGV, die via de app gratis beschikbaar is, regelmatig te raadplegen.

Artikel 3. Functionaliteit

De app biedt onder andere de volgende informatie en functies:

3.1.a Mijn Touring-profiel

De tab “Mijn Touring Profiel” bevat de informatie die op u betrekking heeft, met name uw gsm-nummer, naam, voornaam en e-mailadres.

3.1.b Homepage

Openbare informatie

De homepage stelt u in staat om bij pech praktische informatie te ontvangen.

Deze algemene informatie is openbaar en toegankelijk zonder voorafgaande inschrijving.

Informatie die slechts toegankelijk is na inschrijving

Na inschrijving voor de app krijgt u via deze pagina toegang tot de volgende functies:

  • “Bijstand aanvragen”: met de functie “Bijstand aanvragen” meldt u een defect, doet u een beroep op de Touring-bijstand en maakt u eventueel een afspraak met Touring om een pechverhelper langs te sturen.

Om Touring in staat te stellen om te reageren op uw oproep worden uw persoonsgegevens en de gegevens van het defecte voertuig naar Touring verzonden. Er kunnen ook foto’s en/of video’s aan de bijstandsaanvraag worden toegevoegd.

Nadat deze aanvraag is verzonden, neemt Touring telefonisch met u contact op, tenzij u dit anders hebt bepaald (zie artikel 3.1.f).

Als u erin toestemt om meldingen te ontvangen, dan kunt u in real time volgen wanneer uw pechverhelper zal aankomen.

Wij laten u ook altijd met een sms’je weten wanneer de pechverhelper bij u aankomt.

De geregistreerde gegevens worden slechts naar ons verzonden en door ons gebruikt in het kader van onze pechverhelping.

  • “Een voertuig toevoegen”: Met deze functie registreert u de voertuigen, zowel auto’s als tweewielers, waarvan u de eigenaar bent en waarmee u zich regelmatig of af en toe in het verkeer begeeft. U vindt de geregistreerde voertuigen onder de tab “Mijn voertuigen”.

3.1.c Mijn voertuigen

Onder de tab “Mijn voertuigen” ziet u de lijst met de voertuigen (zowel auto’s als tweewielers) die u in de app hebt geregistreerd.

U registreert een voertuig in de app met de volgende informatie: kenteken, chassisnummer, merk, model en kleur van het voertuig. U bent verplicht om het kenteken, het merk en het model van het voertuig in te voeren.

Om met de app bijstand aan te vragen dient u vooraf het defecte voertuig in de app te registreren.

Om deze functie te kunnen gebruiken dient u zich vooraf in te schrijven.

3.1.d Veiligheidsadvies

De tab “Veiligheidsadvies” bevat een reeks tips die nuttig zijn als u onderweg pech hebt.

Om toegang te krijgen tot deze functie dient u zich niet vooraf in te schrijven.

3.1.e Touring services

De tab “Touring services” bevat links naar diverse producten en diensten die Touring aanbiedt.

Om tot deze pagina toegang te krijgen dient u zich niet vooraf in te schrijven en geldt er achteraf geen enkele aankoopverplichting.

3.1.f Toegankelijkheid

Met de functie “Toegankelijkheid” bepaalt u dat Touring alleen via sms met u contact mag opnemen.

Om toegang te krijgen tot deze functie dient u zich vooraf in te schrijven.

3.1.g Connect My Car

Met de functie “Connect My Car” vraagt u via het systeem “Connect My Car” informatie op over het aangesloten voertuig.

Om deze functie te kunnen gebruiken dient u vooraf uw identificatiegegevens in het systeem “Connect My Car” in te voeren.

De algemene voorwaarden van “Connect My Car” zijn gratis beschikbaar via www.connectmy.car.

Om toegang te krijgen tot deze functie dient u zich vooraf in te schrijven.

3.1.h Support

Met de functie “Support” vraagt u hulp bij het gebruik van de app.

Ondersteuning vragen kan alleen door een e-mail te versturen waar u eventueel foto’s aan toevoegt.

Om deze functie te gebruiken dient u zich niet vooraf in te schrijven.

Artikel 4. Toegang

Toegang tot de app is gratis.

De kosten voor de aankoop, installatie en werking van informaticamateriaal en mobiele toestellen, de toegangskosten voor internet of andere netwerken en alle telecommunicatiekosten om verbinding te maken met de applicatie dient u zelf te betalen.

Sommige functies zijn openbaar en voor andere dient u zich vooraf in te schrijven. Inschrijven kan via uw Facebook-account of door een inschrijvingsformulier in te vullen dat gratis beschikbaar is in de app.

Als u verbinding maakt met Facebook verzamelen wij bepaalde informatie. De lijst van de verzamelde gegevens vindt u hier. Wij bewaren slechts de gegevens die nodig zijn voor de inschrijving en later voor de verbinding, zoals uw voornaam, naam, geboortedatum en geslacht.

Als u, op welke manier dan ook, andere personen toegang geeft tot uw account, dan blijft u alleen aansprakelijk voor het gebruik van de applicatie door deze personen.

Artikel 5. Gebruik en aansprakelijkheid

U bent volledig aansprakelijk voor het gebruik van de applicatie en meer bepaald voor het beheer van uw profiel. Touring dringt er bijgevolg op aan dat u alle mogelijke voorzorgen zou nemen om de beveiliging van uw inloggegevens te verzekeren, onder andere door ze uit het hoofd te leren, ze nergens op te schrijven en ze niet toegankelijk te maken.

Als gebruiker ontvangt u van Touring het niet-exclusieve recht om de applicatie voor strikt persoonlijke doeleinden te gebruiken. Dit betekent dat u de app kunt bezoeken, bepaalde functies ervan gebruiken, kennisnemen van informatie, deze reproduceren en gebruiken en dat u dit alles uitsluitend voor privédoeleinden mag doen.

Als u de applicatie gebruikt, gaat u onder andere de verbintenis aan om:

  • de app op een redelijke manier te gebruiken, overeenkomstig de onderhavige AGV;
  • te vermijden dat u op welke manier dan ook de inhoud van de app zou beschadigen;
  • geen niet-toegelaten wijzigingen aan te brengen, geen defecten te veroorzaken en de app niet (tijdelijk of permanent) onbeschikbaar te maken;
  • op geen enkele manier bij te dragen tot een incident dat schade zou kunnen toebrengen aan Touring of derden;
  • de app niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, inbreuken op de openbare orde of op de goede zeden, noch met het oogmerk om de reputatie van Touring of derden in het gedrang te brengen.

Touring behoudt zich het recht voor om de toegang tot de applicatie zonder voorafgaande waarschuwing te ontzeggen wanneer het vaststelt dat de onderhavige AGV worden geschonden.

Artikel 6. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Touring

Om de applicatie te beveiligen stelt Touring alles in het werk om de veiligheid van zijn systemen te verzekeren. Overeenkomstig de diverse bepalingen van de onderhavige AGV kan Touring in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij onrechtmatig gebruik van de applicatie.

Touring besteedt de grootste zorg aan de ontwikkeling van de programma’s en software die nodig zijn voor toegang tot de applicatie en het levert alle nodige inspanningen om de continuïteit van zijn dienstverlening te waarborgen. Maar Touring behoudt zich ook het recht voor de toegang tot de applicatie te onderbreken om de software en hardware te onderhouden of om een nieuwe versie van de applicatie te installeren. Deze onderbrekingen geven in geen geval recht op een schadevergoeding, van welke aard dan ook.

Touring stelt alles in het werk om te vermijden dat er zich bij het beheer van de applicatie fouten of onregelmatigheden zouden voordoen. Maar Touring kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, zoals bij een slechte werking van uw uitrusting of van de telecommunicatiediensten of bij een onderbreking van de dienstverlening.

Touring stelt alles in het werk om correcte en actuele informatie te publiceren. Deze inlichtingen worden louter ter informatie verstrekt en ze worden gepubliceerd zonder enige verbintenis aangaande volledigheid, nauwkeurigheid of actuele geldigheid en zonder enige juridische waarde. Wanneer Touring ervan op de hoogte wordt gebracht dat deze informatie eventueel fouten of onjuistheden bevat, dan zal het alle redelijke maatregelen nemen om deze recht te zetten. Maar het kan gebeuren dat er in weerwil van alle aangewende middelen nog fouten voorkomen. Touring kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie en voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen ervan. Hiervoor kan bovendien geen enkele compensatie of schadevergoeding van Touring worden geëist.

Touring vraagt uw aandacht voor het feit dat uzelf volledig aansprakelijk bent voor het downloaden van informatie of het verkrijgen, op welke andere manier dan ook, van inlichtingen in aansluiting op het gebruik van de applicatie. U alleen bent aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan uw computer of smartphone en het eventuele gegevensverlies dat een gevolg van het downloaden zou zijn.

Artikel 7. Privacy

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van het gebruik van de applicatie en, als u ermee instemt, om u informatie te bezorgen over mobiliteit en/of over de producten en diensten die wij aanbieden.

Overeenkomstig de geldende reglementering, waaronder de Europese verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR-verordening), hebt u altijd het recht op inzage in en rectificatie van uw gegevens of beperking van de verwerking en kunt u steeds wissing en overdraging van de gegevens vragen die op u betrekking hebben in het bestand waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag hetzij per brief via de post te sturen naar Touring, Dienst Membership, Koning Albert II-laan 4 bus 12, 1000 Brussel, hetzij te e-mailen naar het adres privacy @touring.be. Wij behouden ons het recht voor om contact op te nemen met de aanvrager om zijn identiteit te verifiëren.

Indien u van ons geen antwoord zou ontvangen, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit die hiervoor in België bevoegd is: https://www. privacycommission.be/nl.

Ons beleid inzake privacybescherming is in zijn geheel opgenomen in onze Privacy Policy. Dit document staat gratis ter beschikking op onze website www.touring.be.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Deze applicatie is uitsluitend eigendom van Touring.

U aanvaardt en erkent dat de applicatie allerlei informatie kan bevatten die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten van Touring of derden.

Onder voorbehoud van het voorgaande is het verboden om de applicatie of de inhoud ervan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Touring te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen en aan het publiek mee te delen of om werken te creëren die geheel of gedeeltelijk zouden zijn afgeleid van de hierboven vermelde elementen, op welke manier dan ook en op welke drager dan ook.

Artikel 9. Klachten

U kunt elke klacht betreffende de applicatie per brief sturen naar Touring, Klachtendienst, Koning Albert II-laan 4 bus 12, 1000 Brussel, België, of per e-mail naar het adres complaint@touring.be.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze AGV.

Voor elk geschil, van welke aard dan ook en zelfs in een geval van litispendentie of connexiteit, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club - Koning Albert II-laan 4 bus 12, 1000 Brussel, RPM Bruxelles, TVA BE.0403.471.597- IBAN CBC BE55 1910 4222 2244 -BIC CREGBEBB  - www.touring.be. FSMA nr. 011210 cA.