Image
Verzoeningscommissie

Heb je een nieuwe of tweedehands auto of motor gekocht bij een professionele verkoper? En ben je niet tevreden? Dan kan je, om je rechten te laten gelden, een beroep doen op de Verzoeningscommissie waar Touring deel van uitmaakt!

Je koopt niet elke dag een nieuwe auto of motor. Meestal gaat het om een forse investering voor een langere periode. Uiteraard hoop je dan dat deze aankoop plaatsvindt in de beste omstandigheden, dat het voertuig voldoet aan je verwachtingen en dat – mocht er toch een probleem zijn – de garantie van toepassing is. Jammer genoeg is dat niet altijd het geval. Soms beginnen de problemen al vlak na de verkoop, soms maanden later … Hoe dan ook, als je niet tot een oplossing komt met de verkoper, dan is er een instantie die je de knopen van het probleem kan helpen ontwarren. Al wat je moet doen, is de zaak voorleggen aan de Verzoeningscommissie, waar jouw mobiliteitsclub lid van is. Zo gaat het in zijn werk.

 

De voorwaarden

  • Het moet gaan om een geschil tussen een consument en een bedrijf, en dus niet tussen bedrijven of particulieren.
  • Het moet gaan om een professionele verkoper.
  • Het voertuig moet ingeschreven staan op naam van een particulier.
  • Beide partijen, verkoper en koper, moeten zich gehouden hebben aan de algemene voorwaarden van de “Verzoeningscommissie Automoto” door middel van een gestandaardiseerd bestelformulier (zie achteraan dit dossier).

 

De procedure

Vooraleer een klacht in te dienen bij de “Verzoeningscommissie Automoto” moet de koper van een nieuwe of tweedehands auto of motor contact opnemen met de verkoper. Als ze niet tot een oplossing komen, kan het geschil voorgelegd worden aan de “Verzoeningscommissie Automoto”.

Het verzoek om bemiddeling wordt online, met de post of per fax naar het secretariaat van de Commissie gestuurd, gebruikmakend van het officiële formulier. Om het verzoek volledig te maken, moeten de volgende documenten bijgevoegd worden:

  • Bestelformulier, factuur en kentekenbewijs
  • Bewijs dat de poging om het geschil met de verkoper op te lossen mislukt is
  • Car-Pass voor tweedehands voertuigen

Wanneer de aanvraag volledig is, krijgt de klager een ontvangstbevestiging. Vanaf deze datum worden de gebruikelijke verjaringstermijnen (de garantietermijn bijvoorbeeld) geschorst.

 

De verzoening

Als de verzoeningsaanvraag ontvankelijk is, wordt elke partij gevraagd een eenmalige, niet-terugvorderbare financiële bijdrage te betalen van € 80.

De verzoening moet plaatsvinden binnen 90 werkdagen (eenmaal verlengbaar) na ontvangst van de volledige aanvraag.

Het secretariaat stelt een erkende bemiddelaar aan, die als belangrijkste taak heeft beide partijen te verzoenen. Als hij dit nodig acht, kan de bemiddelaar zich voor technische of juridische kwesties laten bijstaan door een expert.

De bemiddelaar formuleert een aantal voorstellen om beide partijen tot een minnelijke schikking te laten komen.

In geval van akkoord

Als de partijen zich (opnieuw) verzoenen, wordt de overeenkomst schriftelijk vastgelegd, met daarop ook de verdeling van de procedurekosten en, in voorkomend geval, de kosten van het advies van de expert. Deze schriftelijke overeenkomst wordt geacht een schikking te zijn en heeft kracht van gewijsde tussen de partijen.

In geval van mislukking

Als dit mislukt, behouden de partijen het recht om naar de rechter te stappen of om de zaak voor te leggen aan de Verzoeningscommissie in een tweede poging om tot een verzoening te komen.

 

Voor de Verzoeningscommissie

Uiterlijk 14 dagen nadat de zaak aan haar is voorgelegd, brengt de Commissie – bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de gemotoriseerde gebruikers (waaronder Touring) en vertegenwoordigers van beroepsmensen uit de auto- en motorsector – de partijen bijeen, waarbij die partijen zich eventueel kunnen laten bijstaan door derden.

Ook de bemiddelaar die aanvankelijk tussenbeide kwam, wordt door de Commissie gehoord.

Als de Commissie erin slaagt de partijen te verzoenen, wordt er een schriftelijke bemiddelingsovereenkomst opgesteld. Dit akkoord vermeldt de verdeling van de procedurekosten en, in voorkomend geval, de kosten van het advies van de expert. De overeenkomst wordt geacht een schikking te zijn en heeft kracht van gewijsde tussen de betrokken partijen.

Als de bemiddeling mislukt, doet de Commissie een laatste, niet-bindende schriftelijke poging om het geschil tussen de partijen op te lossen.

Ten slotte willen we erop wijzen dat de duur van de procedure uiteraard afhankelijk is van de goodwill van de partijen. Wanneer zij bereid zijn om de procedure te volgen overeenkomstig het reglement wordt het dossier gemiddeld op 60 dagen afgerond.

Meer informatie op de website van de Verzoeningscommissie.

 

Nieuw bestelformulier

De wetgever verplicht verkopers al geruime tijd om een verkoopcontract op te stellen bij de verkoop van een nieuw voertuig aan een particulier.

Maar sinds 1 november 2019 moet elke professional die een tweedehands voertuig verkoopt aan een particulier ook een verkoopcontract of bestelformulier opstellen met daarin een reeks algemene inlichtingen en een 113 punten tellende checklist  waarin de staat van het voertuig, de reserveonderdelen en de accessoires vermeld wordt.

Deze informatie vormt een aanvulling op de gegevens die sinds 1 maart 2019, naast de voertuighistorie, op het Car-Pass-document vermeld moeten worden.