Image
Hoverboard, Segway & Co: welke regels van de wegcode moet je respecteren ?
Segway, elektrische eenwieler, hoverboard: het zijn trendy multimodale objecten die meer en meer zachte weggebruikers verleiden. Maar wat zegt de wegcode over deze nieuwe voortbewegingstoestellen? En hoe zit het met de verzekering? Volg de gids.

Benoît Godart, woordvoerder van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) is van mening dat het gebruik van de nieuwe vervoersmiddelen aangemoedigd moet worden. Er is echter een wettelijk kader nodig dat alle gebruikers beschermt. “De nieuwe vervoersmiddelen zijn een ideale aanvulling op de auto en het openbaar vervoer, en moeten dus zeker aangemoedigd worden.”

De wegcode houdt daar al rekening mee, in de artikels met betrekking tot “voortbewegingstoestellen”. De technologie evolueert echter altijd sneller dan de wet, die dus voortdurend aangepast moet worden. De fameuze eenwielers bijvoorbeeld zijn tenslotte nog maar een paar jaar op de markt.

Artikel 2.15.2 van de wegcode

Het artikel definieert een "voortbewegingstoestel" als volgt:

1° ofwel een “niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.

2° ofwel een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur. Wat de toepassing van de wegcode betreft, worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld met motorvoertuigen. En een niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd.

Houd er ten slotte rekening mee dat de gebruiker van een reizend apparaat dat rolt met een snelheid die het tempo niet overschrijdt, niet als bestuurder wordt beschouwd.

Waar mag je rijden?

Om te weten op welk deel van de weg je deze toestellen moet gebruiken, is het van belang om hun voortbewegingssnelheid te kennen. Wanneer je je niet sneller verplaatst dan aan wandeltempo (6 km/u), word je beschouwd als een voetganger en moet je de regels volgen die gelden voor voetgangers. Je bent dus welkom op het voetpad, als er een is.

Rij je sneller dan wandeltempo, dan moet je de regels volgen die gelden voor fietsers en dus het fietspad gebruiken (aan een maximale snelheid van 18 km/u). Waar er geen fietspad is, mag er op de bermen en de parkeerstrook gereden worden of op de rijweg zelf – uiteraard aan de rechterkant.

Op het voetpad mag je enkel rijden als er geen fietspad is en alleen buiten de bebouwde kom. Je moet in dat geval aan de rechterkant rijden (en dus niet op het voetpad links ten opzichte van het verkeer) en voorrang geven aan voetgangers.

Niet sneller dan 25 km/u!

De problemen ontstaan natuurlijk uit het feit dat bepaalde van deze toestellen (de Segway en de eenwieler) topsnelheden hebben die boven 25 km/u liggen, wat hen buiten het toepassingsveld van de voortbewegingstoestellen plaatst. Zij komen dan in de categorie van de bromfietsen terecht, waar de regelgeving een stuk strikter is.

EU is verdeeld

De regelgeving van de EU heeft het niet over voertuigen die sneller gaan dan 6 km/u, de Segway en gelijkaardige voortbewegingstoestellen dus. Hierdoor is het voor de EU uitgesloten dat de Segway gebruikt wordt op de openbare weg. Het gevolg is dat een aantal lidstaten van de EU het gebruik van de Segway en gelijkaardige toestellen verbiedt.

België is toleranter

Het is de juridische onduidelijkheid van de Europese Unie die bepaalde landen ertoe brengt om de Segway (enkel) toe te laten op voetpaden en in voetgangerszones, en dat op voorwaarde dat er niet sneller dan aan wandeltempo mee gereden wordt. Dat is de positie van Frankrijk, Hongarije, Tsjechië en Spanje. Nederland laat bepaalde machines toe, maar alleen op fietspaden en op de rijweg, en met een snelheid van maximaal 25 km/u.

In België mag je de Segway en co echter zowel op het voetpad als op het fietspad gebruiken, en waar deze ontbreken ook op de rijweg en op de berm.

Hoe je goed verzekeren?

Zolang ze de fameuze limiet van 25 km/u niet overschrijden, worden deze nieuwe machines beschouwd als fietsen. De meeste familiale verzekeringen dekken dus de schade aan derden. Twijfel je? Raadpleeg dan je verzekeringspolis of bel je makelaar.

Schade aan je eigen machine, diefstal of ziekenhuisrekeningen na een ongelukkige val worden echter niet gedekt door de familiale verzekering. Sommige verzekeraars bieden daarom “packs” aan voor de liefhebbers van deze nieuwe vervoersmiddelen. Je makelaar zal je zeker advies kunnen geven.

MoveOn in geval van panne

En moest je schrik hebben om onderweg vast te komen zitten met panne, kan je op je twee oren slapen. MoveOn, het mobiliteitsproduct van Touring, dekt immers ook deze nieuwe vervoersmiddelen!